دکتر سلیمان  یحیی زاده


1.      فهرست مقالات لاتین:

 

Yahyazadeh, S. Aida Suraya U, Samsila R, & Sharifah N.. (2012). The Influence of Social Intelligence of Secondary School Teachers on Classroom Discipline Strategies. Journal of Psychology, 3(1): 39-45. (ISI)

Yahyazadeh, S. et al. (2011).Teachers’ Emotional Intelligence and Its Relation with Classroom Discipline Strategies Based on Teachers and Students’ Perceptions Journal of Psychology, 2(2): 95-.

Yahyazadeh, S.  Lotfi-Goodarzi. F. (2012). Predicting Senior Secondary Schools Teachers' Social Intelligence by HEXACO-PI-R personality Traits based on Age Groups International journal of Asian Social Science Vol.2, No.5, pp.739-747. (ISC) 

Yahyazadeh, S.  Lotfi-Goodarzi. F. (2012). Teachers’ Emotional Intelligence and Its Relationship with Job Satisfaction Journal: ADVANCES IN EDUCATION VOL.1, NO.1

Yahyazadeh, S.  Lotfi-Goodarzi. F. (2012).Predicting Teachers' Locus of Control and Job performance among MA and BA Teachers Senior Secondary Schools. International Journal of Humanity and Social Science, Vol 2 No 12

Yahyazadeh, S . (2012).The role of Teachers' personality Traits and locus of control in predicting Job Satisfaction

Yahyazadeh, S . (2012).The Contribution of Locus of Control and Emotional Intelligence on Psychological Will-being of Iranian Undergraduate Students. (published full Paper)

Yahyazadeh, S . (2009).Proceedings of International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH. Ingapore, Octobar 9-11, 2009

Yahyazadeh, S.  Lotfi-Goodarzi. F. (2012).The Relationship between Social Intelligence and Job Satisfaction among MA and BA Teachers. Int J Edu Sci, 4(3): 209-213

Yahyazadeh, S. Aida Suraya U, Samsila R, & Sharifah N. (2011). Exploring the relationship between teachers' spiritual intelligence and classroom discipline Glossa; An Ambilingual Interdisciplinary Journal. (Scopus)

Yahyazadeh, S. Aida Suraya U, Samsila R, & Sharifah N. (2011). Teachers' Emotional Intelligence and its Relation with Classroom Discipline Strategies Based on Teachers and Students' Perception. Journal of Psychology ISI,

Yahyazadeh, S. Aida Suraya U, Samsila R, & Sharifah N. (2012). The Influence of social Intelligence of Secondary School Teachers on Classroom Discipline Strategies, Journal of Psychology: ISI, 3(1): 39-45 ISI,

Yahyazadeh, S. Aida Suraya U. (2011). Exploring the Relationship between Teachers’ Social Intelligence and Classroom Discipline Strategies, International Journal of Psychological Studies Vol. 3, No. 2; December

Yahyazadeh, S.  Lotfi-Goodarzi. F.  (2012). What Is the Relationship between Spiritual Intelligence and Job atisfaction among MA and BA Teachers? International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 8

 

2.       فهرست مقالات فارسی:

یحیی زاده، سلیمان و لطقی گودرزی، فاطمه. (1391). درمان افسردگی با کمک دعا و نیایش. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره پانزدهم، زمستان 1391 علمی پژوهشی  (ISC) Elsver, Scopus

یحیی زاده، سلیمان و یاریاری، فریدون. (1386). رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روانشناختی مجله مطالعات روانشناختی. دوره 3، شماره 1، بهار (ISC)

سلیمان یحیی زاده جلودار؛ سید حسن طالبی. (1396). تأثیر ارائه برنامه درسی فرایندمحور بر انگیزش و نگرش به یادگیری زبان انگلیسی در سطوح بالا و پایین توانش زبانی سلیمان یحیی زاده جلودار؛ سید حسن طالبی، دوره 5 (1)، 46-25

3.       همایشها

    یحیی زاده، سلیمان. (1391).  منشاء نظري بحران رواني و نقش دين در درمان آن. همایش قرآن پژوهی و طب (دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

       یحیی زاده، سلیمان. (1391).  نقش معارف قرآنی در درمان استرس. همایش قرآن پژوهی و طب (دانشگاه علوم پزشکی زنجان(خلاصه مقاله)

       یحیی زاده، سلیمان قرآن کریم و مبانی انسانشناختی سلامت روان (ارائه مقاله بصورت سخنراني  در محل همایش) همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی (دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران)

 یحیی زاده، سلیمان. (1391)سلامت روانی و دانشگاه اسلامی.   همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی (دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران (خلاصه مقاله)

  یحیی زاده، سلیمان. (1391).  پایه های معرفت شناختی سلامت روان در آموزه های قرآن کریم (خلاصه مقاله)

همایش کشوری قرآن و سلامت (علوم پزشکی مازندران).

ISCفلاح‌کفشگری ربابه ، شعبان حیدری، سلیمان یحیی زاده. (1394). ارزیابی مدارس هوشمند و سنتی از نظر کارآیی در ایجاد یادگیرندگان خودتنظیم در راستای تحول نظام برنامه پنجم توسعه کشور.

یحیی زاده، سلیمان. (1393).  بررسي نقش هوش اجتماعی و مؤلفه‌هاي آن در رضايت‌مندي زناشويي در میان معلمین با سطوح تحصیلات مختلف.  سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی، خانواده و زنان، سوم اردیبهشت، (دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران)

یحیی زاده، سلیمان و لطقی گودرزی، فاطمه. (1396). نقش والدین در تربیت سبک دلبستگی ایمن فرزندان از دیدگاه آموزه های اسلامی و روانشناسی معاصر. 20-19 مهرماه، همایش شفای پایدار 2

سلیمان یحیی زاده، سیدمهدی حسینی. (1396). آموزش مفاهیم دینی بصورت خلاق توسط والدین به فرزندان دختر با استفاده از سیره رسول اکرم صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله. همایش خانواده