دکتر یعقوب فروتن

مقالات فارسی 

27. "هژمونی مردانه جامعه پذیری در ایران"، مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، 1394.
26. "الگوهای بازتولید هویت ملی در سیستم آموزشی ایران"، فصلنامه مطالعات ملی، سال 15، شماره 57 (1)، 1393.
25. "چالشهای خانواده معاصر و نوگرایی با تاکید بر طلاق در فرآیند گذار جمعیتی"، مسائل اجتماعی ایران، سال 4، شماره 2، 1392.
24. "استراتژی جامعه پذیری دینی در ایران"، مطالعات ملی، 53، سال چهارم، شماره 1، 1392.
23. "بازتولید الگوهای حجاب در ایران"، مطالعات زنان، سال 11، شماره 2،1392. 
22. "بررسی اجتماعی و جمعیت شناختی مناسبات هویت و مهاجرت"، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 50 (2)، 1392.
21. "چالشهای هویت دینی مسلمانان در جوامع غربی معاصر"، مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، دوره 1، شماره 3، 1391.
20. "زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب های زبان های فارسی،عربی و انگلیسی مدارس ایران"، مطالعات زنان، سال نهم، شماره 2، 1390.
19. "شکاف نسلی مرتبط با نقشهای جنسیتی و تحولات جمعیتی در ایران"، پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان، سال 1، شماره 1، 1390.18.
18. "بازنمايي الگوهاي اشتغال زنان در متون درسي ايران"، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره نهم، شماره 2، 1390
17. "جمعیت، جنگ و قدرت: تجربه های ایرانی و جهانی"، فصلنامه جمعیت، شماره 75 و  76، 1390. 
16. "جامعه پذیری جنسیتی در کتابهای درسی مدارس ایران"، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره هشتم، شماره 3، 1389.15.
15. "پیامدهای حجاب در جوامع غیرمسلمان: "، مجموعه مقالات کنفرانس حجاب، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، 1389
14. "زمينه‌هاي فرهنگي تحوّلات جمعيّت‌شناختي: با اشاراتي به انتقال باروري در ايران"، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره پیاپی 14، 1380.
13. "جامعه شناسي دین و جنسیت: بررسی تئوریک و تجربی با تأ کید بر اشتتغال زنان"، مسائل اجتماعی ایران، سال 16، شماره 63، 1388.
12. "نگرش نسبت به اشتغال زنان و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی:"، مجموعه مقالات مسائل اجتماعی استان مازندران، بابلسر: انتشارات دانشگاه مازندران، 1388. 
11. "رهیافتی جمعیت شناختی به اشتغال زنان: با ملاحظاتی بر وضعیت ایران"، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال سوم، شماره 6، 1387.
10. "تاثیرات اشتغال زنان بر مناسبات زناشویی"، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان، تهران: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری با همکاری بخش جمعیت سازمان ملل متحد، 1381.
9."بررسی جامعه شناختی سالخوردگی جمعیت ایران"، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره پیاپی 15، 1380.
8. "پژوهشی در زمینه آگاهی و نگرش جمعیتی والدین آینده"، فصلنامه جمعیت، شماره 37-38، 1380.
7. "الزامات فرهنگی اجتماعی باروری و توانمندسازی زنان"، مجموعه مقالات اولین همایش توانمندسازی زنان، تهران: مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری با همکاری بخش جمعیت سازمان ملل متحد، 1380.
6. "شناخت خصوصیات جمعیت شناختی استانهای جنگلی شمال ایران"، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت جنگل های شمال و توسعه پایدار، سازمان جنگلها و مراتع کشور، تهران:انتشارات گستره، 1380.
5. "ملاحظات جمعیتی در فرهنگ عامه ایران"، فصلنامه جمعیت. سال هشتم، شماره 32 – 31، 1379
4. "وابستگي‌ متقابل عوامل جمعيّتي و تغييرات اجتماعي"، مجموعه‌مقالات همايش تغيير و تحوّلات فرهنگي اجتماعي و امنيت‌ ملّي، چاپ اوّل، تهران: مركز بررسي‌هاي استراتژيك‌ رياست جمهوري (با همكاري دانشگاه‌ تهران)، 1379.
3. "عناصر تنظیم خانواده در برنامه های آموزش جمعیت یونسکو"، بهداشت خانواده، سال چهارم، شماره 13، 1378.
2. "حقوق باروری، بهداشت باروری و تنظیم خانواده"، بهداشت خانواده، سال سوم، شماره 12، 1377.
1. "تنظیم خانواده و مردان"، بهداشت خانواده، سال سوم، شماره 10، 1377.

مقالات انگلیسی


Foroutan, Y. (2015), "Misunderstood Population?: Methodological Debate on Demography of Muslims in the  West", IN: Yearbook of International Religious Demography, The Netherlands: Brill Press

 Foroutan, Y. (2014), Social Changes and Demographic Responses in Iran (1956-2006), British Journal
of Middle Eastern Studies, Vol. 41, Issue 2. Pp. 219-229
 
 Foroutan, Y. (2013), Content Analysis of Religious Education in the Islamic Republic of Iran, pp. 49-67
IN: Society, the State and Religious Education Politics, Ergon Publishing House, Würzburg, Germany

 Foroutan, Y. (2013), Family-Work Dilemma of Female Migrants: Patterns and Strategies, Migration and
Development, Vol. 2, Issue 2, pp. 1-19

. Foroutan, Y. (2013), Social Analysis of Gender Differentials in Language Learning Resources, IN
LED 2011: Refereed Conference Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Education and Diversity. May, S. (Ed.), Auckland, New Zealand: University of Auckland

 Foroutan, Y. (2012), Gender Representation in School-textbooks in Iran: The Place of Languages, Current Sociology, Vol. 60, Issue 6, pp. 771-787

 Foroutan, Y. (2012), Multiculturalism and Challenges of Religion: The Place of Buddhism from a
Comparative Perspective, IN: Teaching Dhamma in New Lands, Bangkok: The International Associations of Buddhist University, pp. 334-348
 
 Foroutan, Y. (2011), Ethnic and Religious Discrimination?: Multicultural Analysis of Muslim Minorities in
the West, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol. 31, no. 3: 327-338

 Foroutan, Y. (2011), “Multiculturalism and Women’s Employment: Sociological Perspective”, New
Zealand Sociology, Vol. 26, no. 1: 122-142

 Foroutan, Y. (2011), “Gender and Education: Empirical Observations”, Proceedings of 2010 Annual
Conference of New Zealand Association for Research in Education, Wellington: NZARE
 
 Foroutan, Y. (2009), "Gender and Religion: The Status of Women in the Muslim World", IN: The World's
Religions: Continuities and Transformations, edited by Peter Clarke and Peter Beyer, London and New York: Routledge Publication, pp. 223-235.

 Foroutan, Y. (2009), "Migration and Gender Roles: Typical Work Pattern of the MENA Women
International Migration Review, Vol. 43, No. 4: 974-992

 Foroutan, Y. (2009), "Religion, Migration and Social Change: Christian-Muslim Differentials", Australian
Religion Studies Review, 22 (3): 295-319
 
 Foroutan, Y. (2008), "Women's Employment, Religion and Multiculturalism: Socio-demographic
Emphasis", Journal of Population Research, Vol. 25, No. 1: 63-90

 Foroutan, Y. (2008), "Migration Differentials in Women’s Market Employment: An Empirical and
Multicultural Analysis", International Migration Review. Vol. 42, No. 3: 675-703

 Foroutan, Y. (2008), "Employment Differentials of Second Generation Muslim Migrants: Assimilation and
Discrimination Hypotheses", Immigrants & Minorities, Vol. 26, No. 3: 219–241.

 Foroutan, Y. (2008), "South Asian Female Migrants’ Work Differentials: Multicultural Assessment", South
Asia Research, Vol. 28, No. 2: 203–224
 
 Foroutan, Y. (2008), "Gender, Religion and Work: Comparative Analysis of South Asian Migrants
Fieldwork in Religion, Vol. 3, No. 1: 29-50

 Foroutan, Y. and McDonald, P. (2008), "Asian Migrant Women’s Employment Participation: Patterns1
Determinants and Differentials", Asian Journal of Women's Studies, Vol. 14, No. 2: 109-141