دکتر هدی زبیری

مقالات علمی پژوهشی
الف) فارسی

" بررسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی"، مجله برنامه و بودجه(1390)، سال شانزدهم، شماره 4، 183-214.

"انسجام اجتماعی؛ منشاء توسعه اقتصادی" مجله توسعه روستایی(1392)، دوره پنجم، شماره 2،  49-74.

" اثر انسجام اجتماعی بر توسعه اقتصادی؛ مطالعه بین کشوری با رویکرد داده‌های تابلویی"،  فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی(1393)، سال چهارم، شماره  چهاردهم، 39-62.

"بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده زیر بخش های منتخب صنعت در ایران"، مجله تحقیقات اقتصادی(1393)، دوره 49، شماره 2، 363-383.

"تحلیل فازی نقش انسجام اجتماعی در توسعه اقتصادی"، مجله تحقیقات اقتصادی (1393)، دوره 49، شماره 3، 621-645.

" تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران"، مجله برنامه ریزی و بودجه(1393)، سال نوزدهم، شماره 4، 183-213.

"اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی،  (1394)سال پنجم، شماره 18، 51-64.

 "بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف  سوئیچینگ"، مجله برنامه و بودجه، (1394)، سال بیستم، شماره 1،  109-135.

"پایه تئوریک نظریه پردازی‌ها در راستای ریشه‌یابی عملکرد ناموفق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در ایران"،  مجله تحقیقات اقتصادی، (1394)، دوره 50، شماره 3، 733-750.

"آثار توسعه‌ای بیمه زندگی از منظر سرمایه اجتماعی"،  پژ
وهشنامه بیمه،(1395)، سال سی و یکم، شماره 2، 1-19.
 

"بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخش‌های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت"، سیاست های راهبردی و کلان(1395)، دوره4، شماره14، 125-152. 


"بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری)"، فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي (1395)، شماره26، 167-191.                                                            


 
ب) مقالات لاتین
 
     Exchange rate Gap Effect on Economic Growth in Iran, (2010), InternationalReview of Business
Research" Papers, Volume 6. Number 6, PP. 66 – 77
 
 Government Size & Economic Growth: A Threshold RegressionApproach  in Selected Islamic Countries" 
(2010), Australian Journal ofBasic and Applied Sciences, ISSN 1991-8178, 2010. PP. 2242-2246
 
         Tax Ratio Threshold and Economic Growth in Iran , (2010), Australian Journal of Basic and Applied Sciences ، ISSN 1991-8178، 2010. PP. 2247-2249
 
Inflation and Inflation Tax in Iran: A Threshold Regression‘Laffer Curve’ Model", (2011), Journal of Economics and Behavioral Studies(JEBS), Vol. 3, No. 3, PP.163-16

Capital Flight and Economic Growth in Iran, International Economics Studies, 2016, In Press

.
مقالات علمی ترویجی 

 " بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر تورم ایران" ، مجله دانشکده علوم انسانی سمنان(1388)، ویژه اقتصاد، سال هشتم، شماره 29، 99-118.

" تدوام بهبود اقتصاد جهانی" ،  اطلاعات سیاسی اقتصادی(1388)، سال بیست و چهارم، شماره اول و دوم، 174-179.


"بررسی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزودة زیر بخش‌های صنعت در ایران با مدل فضا-حالت"، سیاست های راهبردی و کلان (1395)، دوره4، شماره 14

ترجمه کتاب 

"اشتغال عمومی؛ چتر حمایتی برای اقشار آسیب پذیر"، (1394)،  با همکاری زهرا کریمی و نرگس اکبرپور،  انتشارات وزارت کار و تأمین اجتماعی. همایش های علمی 

الف) داخلی
" تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران"، ارائه شده در اولین کنفرانس اقتصاد ایران(14 و 15 دی ماه 1393 )، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي نهاد ریاست جمهوری.

"تاملی بر ضرورت های فرهنگی و ارزشی در تحقق اقتصاد مقاومتی"، ارائه شده  در همایش اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، اسفند ماه 1393.


"تاثیر درآمدهای نفتی بر اشتغال در ایران و نروژ" (1394)، ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.

 
 ب)خارجی 

 
Exchange rate Gap Effect on Economic Growth in Iran, Oral presentation at 12th International Business
Research Conference, Dubai, United Arab Emirates, April 2010