دکتر سهیلا هاشمی

 • هاشمیان،کیانوش .هاشمی کوچکسرایی ، سهیلا.(1380). بررسی مقایسه ای بین تحلیل محتوای کتب درسی فارسی و حرفه وفن ، روش های تدریس معلمان و شیوه های فرزند پروری والدین در پرورش خلاقیت در دختران دوره راهنمایی شهر تهران.فصلنامه علمی –پژوهشی علوم انسانی  دانشگاه الزهرا ، شماره 39، صص 147-171.
 • هاشمی ، سهیلا. شهرآرای،مهرناز.(1386). بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مسئله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران . فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی، دانشگاه الزهرا، دوره 3،شماره 3، صص78-49.
 • هاشمی ، سهیلا. شهرآرای،مهرناز.(1387).  بررسی باورها و ارزش های اجتماعی – فرهنگی خانواده و کتاب های درسی در فرآیند حل مسئله تساوی جنسیت در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران . فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات زنان، دوره 6، شماره2،صص46-27.
 • هاشمی ، سهیلا.(1388). بررسی رابطه خلاقیت هیجانی ، هوش هیجانی و خلاقیت دردانشجویان هنر، ادبیات وعلوم پایه. فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا ، دوره 5، شماره 2،صص103-79.
 • هاشمی ، سهیلا. صالحی عمران،ابراهیم. ولی پور،رقیه. (1387). بررسی حیطه های شهروندی در نظام آموزش عالی از دیدگاه اساتید و دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 4، شماره 3،صص132-99. 
 • هاشمی ، سهیلا.(1388). تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی متوسطه براساس مولفه آموزش صلح. فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات برنامه درسي،سال چهارم، شماره 15،صص104-83.
 • هاشمی ، سهیلا.(1390).  بررسی نقش صفات شخصیت و سبک های شناختی در گرایش و اجتناب از استدلال.  فصلنامه  پژوهش های نوین روان شناختی،سال ششم،شماره  22،صص196-172.                                                                                          
 • هاشمی ، سهیلا.(1390). بررسی خردمندی دانشجویان در فرایند حل مسئله  و رابطه آن با باورهای معرفت شناسی.  فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا، دوره 7، شماره2. صص51-80.
 • صالحی عمران،ابراهیم . چهارباشلو،حسین. هاشمی،سهیلا.(1389). بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگ کار در کتاب های درسی دوره ابتدایی و روش تدریس معلمان.   فصلنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار،17(42) ص ص 194-173
 • ایزدی، صمد. هاشمی،سهیلا. برزمینی،لیلا.(1391).  بررسی عوامل تاثیر گذار در شادابی فضای مدارس براساس دیدگاه مسئولان مدرسه ، معلمان و دانش آموزان با تاکید بر توسعه فرهنگی. فصلنامه توسعه اجتماعی-فرهنگی،دوره1، شماره.1
 • هاشمی،سهیلا. چمنی،ویدا.(1392). تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی براساس الگوی توانایی محور هوش هیجانی مایر و سالووی. فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری های آموزشی ،45،12، ص ص124-99 .
 • صالحی عمران، ابراهیم. سهیلا هاشمی. منصوره ایران نژاد.(1391). تحلیل محتوای کتاب های دوره ابتدایی بر اساس مولفه های شادکامی. فصلنامه نوآوری های آموزشی،11،43،ص ص131-163 .
 • Hashemi,S.,& Shahraray,M.(2009). How do Iranian adolescents think about peace? A study of the perception of female secondary school students and their families. Peace and Conflict:
 • Journal of Peace Psychology ,3(15), 249-261.  
 • Tajari,M.,S., Salehi Omran,E.,& Hashemi,S.(2013). Examining need for Psychological capital and proposing a model for pay attention to it in in-service training o employee. International Journal of Advanced Studies in umanities and Social Science,1(8),pp.1139-1144.
 •   هاشمی، سهیلا. صالحی عمران، ابراهیم. کرمخانی،زینب. (1393).تفکر انتقادی :حلقه مفقوده در نظام آموزش عالی.فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی.(27)8،صص 99-123.
 • هاشمی ، سهیلا. ایزدی، صمد. زینب رضایی قادی. (1393).تدریس گروهی: موانع و چالش های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران. فصلنامه تدریس پژوهی.( 1)1،صص 47-58.
 • هاشمی، سهیلا. بررسي سبك‌هاي هويت وتعهد دانشجويان براساس الگوي ساخت هويت بروزنسكي و رابطه آن با خردمندي در فرایند حل مسئله.(1393). فصلنامه مطالعات روان شناختی،دوره10، شماره1،ص ص109-136.
 • میکاییلی منیع، فرزانه. نوری زاده، نرگس. هاشمی، سهیلا.(1393). بررسی آخرت نگری، هدفمندی در زندگی، امید و انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، دوره 9، شماره 36، صص181-207.
 • ایزدی، صمد. هاشمی،سهیلا. حاتم زاده عربی، الهام. دو زبانگی و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی.12(17)،صص75-63.
 • هاشمی، سهیلا. احمدی، ام البنین. (1394). بررسی نقش خودکارآمدی عمومی و نقش های جنسیتی مردانگی و زنانگی در سرسختی روانشناختی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی .9(36)،صص113-97.
 •  هاشمی، سهیلا. ایزدی، صمد. مصطفوی، حمیده . (1394).تحلیلی برکارکرد نظام آموزش و پرورش در رشد اخلاقی با محوریت محتوای کتاب های درسی و روش تدریس معلمان. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. سال نهم، شماره 46، صص8-35.
 • هاشمی،سهیلا. حسین زاده، آمنه. محمدی پارسا، محمد جواد. (1394). تاثیر اینترنت بر تحقق اهداف اجتماعی آموزش و پرورش. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران.3(3)،صص181-197. 
 • اکبری، عباس. هاشمی، سهیلا. عباسی، رویا.رابطه علی ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش­ آموزان پسر سال اول دبیرستان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی.(1394)، دوره10،شماره40، صص 101-128.
 • هاشمی، سهیلا. خبازی کناری، مهدی. شعبانی، رقیه. (1394).تفکر تخیلی در آموزش علوم : تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم دوره ابتدایی براساس مولفه های تخیل. فصلنامه پژوهش های برنامه درسی.دوره 5، شماره 1،ص ص121-144..
 • هاشمی، سهیلا. کاظمی، سیده فاطمه.(1395). بررسی رابطه باورهای معرفت شناسی و نیاز به شناخت با آگاهی فراشناختی در اساتید دانشگاه مازندران. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی ، دوره 11، شماره 41، ص ص 169-189.
 • خبازی کناری،مهدی .هاشمی، سهیلا. محمدپور، مائده.(1395). نقش تخیل در آموزش ادبیات فارسی براساس مولفه های فهم اسطوره ای و رمانتیک نظریه ایگان. فصلنامه نوآوری های آموزشی، دوره 15، شماره 58، صص71-89.
 • اکبری، عباس.هاشمی، سهیلا. تبیین نقش واسطه ای جهت گیری زندگی در رابطه بین سبک های دلبستگی و احساس خوشبختی در دانش آموزان دبیرستانی. فصلنامه روانشناسی(پذیرش شده).
 • خبازی کناری، مهدی. هاشمی، سهیلا. شعبانی، رقیه. تحلیل محتوای کتاب های درسی فلسفه دوره متوسطه در میزان بکارگیری حوزه های فلسفی. فصلنامه تخصصی فلسفه و کلام (پذیرش شده). 
 • Homayouni, A. R.;  Abdollahi, M. H.; Hashemi, S.; Farzad, V.& Dortaj. F. (2015).Modeling the Relationship between Emotional Intelligence, Language Motivational Selves and Language Anxiety with Learning English. Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4(8), 1-7.
 • Homayouni, A. R.;  Abdollahi, M. H.; Hashemi, S.; Farzad, V.& Dortaj. F. (2016). Correlation of between creative thinking with language anxiety and learning  English in Turkmen bilingual students. The social siences, 11(4): 419-421.
 • هاشمی، سهیلا. همسانی درونی و تحلیل عاملی تاییدی سیاهه باورهای معرفتی (EBI). فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (پذیرش شده).
 • هاشمی، سهیلا. خبازی کناری، مهدی. اکبری، عباس. سبطی، صبا. طراحی و ساخت مقیاس تعهد اخلاقی بر اساس اندیشه کانت و لویناس. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی (پذیرش شده).
 • كاظمي، فاطمه. نادري، حبيب الله. هاشمي، سهيلا. ميكائيلي، فرزانه. محيط اجتماعي و خلاقيت: بررسي نقش جو دانشگاه در پيشرفت خلاقانه دانشجويان(پذيرش شده)
 • همایش ها

 ارائه خلاصه مقاله تحت عنوان : A Comparative Study of the Concept of Peace Presented in Iranian School Textbooks & the Perception of Secondary  School Students in Solving the Problem of Peace
در دهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی اروپا- جمهوری چک2007

 • ارائه خلاصه مقاله تحت عنوان :Emotional intelligence, emotional creativity and creativity : Two types of thinking

در یازدهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی اروپا- نروژ2009

 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان " بررسی توزیع جنسیتی زنان و مردان در گروه تحصیلی علوم مهندسی  آموزش عالی ایران " در اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه- دانشگاه الزهرا اردیبهشت1388
 • ارائه مقاله كامل تحت عنوان:

How university students solve real life problems? A qualitative analysis   of wisdom-related knowledge in problem solving process
در دوازدهمین کنگره بین المللی روان شناسی اروپا- ترکیه2011

 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: The role of personality and cognitive styles in approaching argument

در دوازدهمین کنگره بین المللی روان شناسی اروپا- ترکیه2011

 •   ارائه مقاله کامل تحت عنوان : نسبی گرایی یا مطلق نگری: تحلیل باورها و استدلال دانشجویان درباره مسائل پیچیده براساس چارچوب نظری قضاوت تاملی کینگ و کیچنردر اولین همایش بین المللی اندیشه های نوین در پژوهش و آموزش – خرداد1390
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: چالش ها و آسیب شناسی  برنامه کار آفرینی بر اساس رویکرد سیستمی خلاقیت (تحلیل موردی دانشگاه مازندران)  در نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران – دی 1390
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: ضرورت تاکید بر متمایز سازی مسائل بد ساختار از مسائل خوش ساختار در اهداف آموزشی در دومین کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های کشف و حل مسئله- اسفند 1390
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: A Study of wisdom-related knowledge and its relation with emotional creativity     در سی امین کنگره روان شناسی- آفریقای جنوبی2012
 • ارائه  خلاصه مقاله تحت عنوان: بررسی سبک های هویت دانشجویان و رابطه آن با خردمندی در چهارمین همایش انجمن روان شناسی ایران- اسفند 1391
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان Education and Critical Thinking در سیزدهمین کنفرانس روان شناسی اروپا- سوئد2013
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان Epistemological beliefs and Research activities در سیزدهمین کنفرانس روان شناسی اروپا- سوئد2013
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان نظریه بار شناختی و تلویحات آن برای طراحی آموزشی در دومین همایش ملی روان شناسی تربیتی- خرداد1393
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان The Dark Side of the Cyberspace  Adolescents and Cybersex در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری-اسفند 1392
 • ارائه خلاصه مقاله تحت عنوان نگرش های مذهبی و معنویت با جهت گیری زندگی در دانشجویان: مطالعه موردی در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان- اردیبهشت 1393
 • ارائه مقالات کامل تحت عناوین:The impact of teaching method on epistemological beliefs and class activities of elementary science students
 • How does education in Iran approach emotional literacy? Content analysis of textbooks based on EI components درچهاردهمین کنگره روانشناسی اروپا- ایتالیا 2015
 • ارائه خلاصه مقاله تحت عنوان:" تحلیلی بر کارکرد نظام آموزش و پرورش در رشد ذهن: با تاکید بر پرورش تخیل در کودکان" در پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران ،تهران اردیبهشت 1394  
 • ارائه خلاصه مقاله تحت عنوان:"پیش بینی گرایش به خشونت براساس ابعاد خود ارزشمندی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان" در دومین کنگره روانشناسی کودک و نوجوان، تهران آبان 1394
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: 
 • َ A study of graduate students intellectual development level based on King & Kitchener reflective judgment model and analysis on the role of university in intellectual development در سی و یکمین کنگره بین المللی روانشناسی، ژاپن 2016
 • ارائه خلاصه مقاله تحت عنوان: Content analysis elementary school science textbooks and teaching methods of teachers based on epistemological beliefs components در سی و یکمین کنگره بین المللی روان شناسی، ژاپن 2016
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: رابطه ساختاری ادراک دانش آموزان از جو مدرسه با پیوند با مدرسه و درگیری دانش آموزان در مدرسه، دومین همایش ملی روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی 1395.
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: بررسی آگاهی فراشناختی اساتید و رابطه آن با نیاز به شناخت. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران،1394.
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: رفتار خردمندانه و توانایی حل مسئله ،سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران،1394.
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: تحلیل محتوای اسناد فرادستی آموزش عالی بر اساس میزان توجه به مولفه خلاقیت و نوآوری، اولین کنفرانس آموزش عالی ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1395.
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: مقایسه باورهای معرفت شناسی در اساتید حوزه های نرم و سخت دانشگاهی،  سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران،1394.
 • ارائه مقاله کامل تحت عنوان: بررسی میزان توجه به آموزش مهارتهای اجتماعی در کتاب های درسی  علوم اجتماعی دوره دبستان، 
  دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان- دانشگاه شهید بهشتی، تهران،1394.