دکتر صدیقه لطفی

 1. (1395) امکان سنجی کاربست رویکرد کلانشهرهای شبکه ای چندمرکزی خلاق در منطقه کلانشهری مازندران مرکزی. جغرافیا و توسعه. شماره 43. صص: 18-1. علمی -پژوهشی- ISC.
 2. (1394) ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری محیط زیست شهرهای شمال ایران (مطالعه موردی ساری).شهر پایدار (وابسته به انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری). دوره 2 شماره 1.
 3. (1394) بررسی ارتباط بین ساختار فضایی و نابرابری های منطقه ای  در استان های کشور. مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. علمی -پژوهشی و ISC سال 6 شماره 21 صص: 29-15.
 4.  (1394) ارزیابی مؤلفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر. پژوهش ها راهبردی امنیت و نظم اجتماعی سال چهارم شماره پیاپی 9، شماره اول بهار و تابستان 94.صص: 152-131. علمی پژوهشی .
 5. (1394) تبیین مفهوم منطقه شهری چندمرکزی از منظر تحلیلی و هنجاری . فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری . شماره 10 صص: 99-77.
 6. (1393)  مدلسازی رشد خود همبسته در توزیع رتبه و سایز شهری (نمونه موردی استان گلستان). فصلنامه آمایش و توسعه. شمار اول. سال اول. علمی ترویجی.
 7. (1393) تحلیل و اولویت بندی کیفیت زندگی محلات شهری ( مطالعه موردی شهر جویبار). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی. شماره 29 صص: 16-1. علمی پژوهشی و ISC.
 8. (1393) بررسی نقش ساختار فضایی شهرها در پیشگیری از آلودگی غبار در مناطق شهری غرب کشور. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی. سال 6 شماره 3.صص: 21-1. علمی پژوهشی و ISC.
 9. (1393) تحلیلی بر روند گسترش کالبدی شهر و اثرات آن بر کیفیت محیط زیست شهری: مورد پژوهش  شهر بابلسر. جغرافیا و توسعه ناحیه ای. شماره 22 صص: 102-79. علمی پژوهشی و ISC.
 10. (1393) بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی (مطالعه موردی کلانشهر شیراز). مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری. سال پنجم شماره 19. علمی پژوهشی و ISC. .صص:56-39.
 11. (1393)  بررسی اثرات گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر (مطالعه موردی شهر جوانرود) . مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری. سال 3 شماره  9. علمی پژوهشی و ISC. .
 12. (1393) ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در عدالت فضایی (مطالعه موردی قائمشهر) دوره 18 شماره 2 صفحات: 174-153. مدرس علوم انسانی برنامه ریزی و آمایش فضا. علمی پژوهشی و ISC. .
 13. (1393) بررسي پراكنش، استانداردها و محاسبه ي سرانه ي فضاي سبز شهري براساس مدل بهرام سلطاني، مورد شناسی:  منطقه يك شهر قم. مجله علمی –پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای. شماره 10، بهار 1393. صص: 18-1.
 14. (1392) بکارگیری مدل های تلفیقی در مکان گزینی بهینه پارک های شهری (مطالعه موردی شهرنکافصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی. شماره 19 سال 9 صص: 32-15. علمی پژوهشی و ISC. .
 15. (1392) بررسی ساختار فضایی شهر و کارآمدی دسترسی­های شهری (مورد مطالعه شهر دامغان). کاوش های جغرافیایی مناطق خشک یزد. سال اول شماره دوم. صص: 101-77. علمی ترویجی.
 16. (1392) تحلیل توزیع فضایی پارک های محله ای منطقه 3 تهران. مجله جغرافیا و توسعه شهری. علمي- پژوهشي سال دوم، شماره 1. صص: 119-100.  
 17. (1392) ارزیابی و سنجش مؤلفه های سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در امنیت زنان (نمونه موردی منطقه 3 شهر ساری. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. سال چهارم شماره 12. علمی پژوهشی. صص: 150-137.
 18.  (1392) بررسی تحولات نخست شهری  و نظام شهری منطقه زاگرس 1390-1355. مجله آمایش جغرافیایی فضا. سال سوم شماره 8. علمی پژوهشی. ISC.
 19.  (1392) تحلیلی بر تغییرات جمعیت و اشتتغال شهری. فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم اانداز زاگرس سال پنجم، شماره 18. صص: 157-145. علمی پژوهشی.
 20. (1392) بررسی تأثیر سیاستهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعه موردي: تهران. فصلنامه مطالعات شهری، شماره 6. علمی پژوهشی و ISC.
 21. (1392) بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر، فشرده یا پراکنده (نمونه موردی شهر  قروه). فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی. شماره 21 صص: 12-1. علمی –پژوهشی و ISC.
 22. (1392) نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری الکترونیک. فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری. علمی-پژوهشی.  
 23. (1392) ارائه مدلی تلفیقی جهت رتبه بندی توسعه منطقه ای. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 13 (28) صص: 30-7. علمی-پژوهشی. ISC.
 24.  (1392) تحلیلی بر تغییرات جمعیت و اشتغال (مطالعه موردی شهر ساری). مجله چشم انداز جغرافیایی زاگرس.  سال 5 شماره 18.  علمی –پژوهشی.
 25.  (1392) تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر مراغه با استفاده از مدل های کمی. جغرافیا و برنامه ریزی. دانشگاه تبریز. 17 (43). صص: 232-191. علمی- پژوهشی. ISC.
 26.  (1391) تحلیل شبکه شهری و توزیع فضایی جمعیت در کانون های شهری استان مازندران. مجله آمایش جغرافیایی فضا. سال دوم شماره 4. علمی پژوهشی و ISC.
 27.  (1391)  بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال های 1355 تا 1365. مجله برنامه ریزی فضایی. علمی- پژوهشی. سال دوم شماره 3 (پیاپی 7) . ISC.
 28.  (1391) ارزیابی شاخص های شهر سالم در منطقه دو شهر قم. مجله مطالعات فرهنگی-اجتماعی. دوره اول شماره 2. علمی-پژوهشی. ISC.
 29. (1391) ارزیابی آثار گردشگری بر نواحی روستایی (مطالعه موردی روستای قوری قلعه کرمانشاه). فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. سال هفتم شماره 20 . علمی-پژوهشی. ISC.
 30. (1391) سنجش دسترسی به تسهیلات محله‌ای در ایران با استفاده از منطق فازی نمونه موردی: شهر تبریز. مدیریت شهری. شماره 30- صص: 130-113. علمی -پژوهشی. ISC.
 31.  (1391)  بررسی توزیع فضایی و مکان یابی پارک های شهری بابلسر با استفاده ازمنطق فازی و مدل تحلیل سلسله مراتبی (FAHP) مجله محیط شناسی. سال 37 شماره 3. علمي- پژوهشي. ISC.
 32. (1391)  ارزیابی مدل سیتم رقومی کاداستر شهری (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز) مجله سنجش از دور و GIS ایران، سال چهارم شماره 2. علمی –پژوهشی. ISC.
 33. (1391) تحلیل طبقه بندی کیفیت زندگی شهری با روش SAW . پژوهش های جغرافیای انسانی. دوره 44 شماره 4 . علمی –پژوهشی. ISC.
 34. (1391) برنامه ریزی راهبردی جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: شهرقروه) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . علمي- پژوهشي. ISC.
 35. (1391)  بررسی ارتباط نمادهای شهری با هویت شهر (مطالعه موردی : شهر گنبد کاووس) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای. علمي- پژوهشي. ISC.
 36. (1391)  بررسی کارآمدی ساختار فضایی شهری کاربری خدماتی در شهرهای شمال ایران،  فصلنامه مطالعات شهری، شماره دوم بهار، علمي- پژوهشي. ISC.
 37.  (1390)  تحلبل تناسب زمین جهت توسعه کالبدی با استفاده از روش تحلیل تصمیم چند معیاره. چشم انداز جغرافیایی رشت. 6 (17). صص: 43-31- علمی-پژوهشی. آی اس سی.
 38. (1390)   تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری. هنر های زیبا شماره 45. علمي- پژوهشي. ISC.
 39. (1390) تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش انتروپي و تكنيك SAW (يك مطالعه موردي از بافت هاي فيريكي مختلف شهري شهرمیاندوآب) مجله آمایش فضا (مکان). علمي- پژوهشي. ISC.
 40.  (1389) برنامه ريزي راهبردي بمنظوربهسازي بافتهای فرسوده شهري (نمونه مورد مطالعه: شهربابل) فصلنامه جغرافیای انسانی. علمی-پژوهشی. گرمسار. ISC.
 41.  (1389) درجه بندی شهرستان های استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی. فصل نامه چشم انداز جغرافيايي زاگرس علمی-پژوهشی.
 42.  (1388) مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد وسنجش آن دربرنامه ریزی شهری.فصلنامه جغرافیای انسانی. علمی- پژوهشی. گرمسار. ISC.
 43.  (1388) بررسی ابعاد پیشگیری از بحران زلزله در بافت فرسوده شهربابل. مطالعات و پژوهش های شهری ومنطقه ای – علمی- پژوهشی. دانشگاه اصفهان. ISC.
 44.  (1387) ارزيابي تغييرو توزيع سكونتگاه هاي شهري براساس قاعده اندازه – رتبه، زايش يك مگالاپليس منطقه اي (يك مطالعه موردي ازشهرهاي استان مازندران) پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي ويژه نامه  «پژوهش هاي اجتماعي». علمی- پژوهشی. دانشگاه مازندران.
 45.  (1386) بررسي اثرات طرح نوسازي وبهسازي شهري دراروميه با تأكيد برپروژه شرق بازار، فصلنامه چشم انداز جغرافيايي. علمی- پژوهشی. رشت.
 46. (2015) Evaluating urban sevice accessibility in the medium sized cities of Iran. Journal of Theoretical and Empirical researches in Urban Management. 10 (4). 77-95.
 47.  (2015) The failure of the Integrated Urban Management in Iran: an analysis from the Perspective of Interactive and Legal Problems between the State and Municipality. International Journal of Managemnet Science, 2(1). 1-12.
 48. (2011)  An investigation of Domestic Tourism using statistical models (A case study of Kermanshah). Journal of Tourism and Hospitality Research 1(3) winter. ISC, SID.
 49. (2011) Neighborhood Walkability in a City within a Developing Country. Journal of  Urban Planning and Development. 4 (137). ISI.
 50. (2011) Proximity to Neighborhood Public Open Space across Different Socio-Economic Status Areas in Metropolitan Tehran. ENVIRONMENTAL JUSTICE, USA.  Indexed in:  Scopus.
 51. (2011) Pixel-based Site Selection of Local Park Using Integrated Method of GIS, FTOPSIS and AHP. Journal of Advances in Developmental Research (JADR). India. 
 52. (2011) A Study of Urban Quality of Life in a Developing Country. Journal of Social Science. USA, ISI.
 53. (2011) Spatial Analyze of Regional Disparities between Central and Border Regions of Iran. Journal of Advances in Developmental Research (JADR). India.
 54. (2010) Demographic changes of nomadic communities in Iran (1956-2008), Asian Population Studies, Indexed in: Routledge Taylor& Francis.
 55. (2009) Measuring Objective Accessibility to Neighborhood Facilities in Cities (A Case Study: Zone 6 in Tehran City / Iran, CITIES. USA  Indexed in: ISI
 56.  (2009)   An Analysis of Urban Land Development Using Multi-Criteria Decision Model and Geographical Information System (A Case Study of Babolsar City) American Journal of Environmental Sciences, USA. Indexed in: ISI
 57.  (2009) Analyzing Accessibility Dimension of Urban Quality of Life: where urban designers face Duality between Subjective and Objective Reading of Place. Journal of Social Indicators Research. Indexed in: ISI
 58.  (2009) An assessment of Urban Quality of Life by Using Analytic Hierarchy Process Approach (Case study: Comparative Study of Quality of Life in the North of Iran) Journal of Social Science. USA. 
 59. (2009) Integrating multi-criteria models and GIS for land use planning (A case study; Sanandaj cemetery site selection/Iran). Journal of Acta Geographica Slovenica. Slovenia, ISI
 60.  (2009) An Investigation of Sustainable development in the neighborhoods of Babolsar using Statistical methods, American Journal of Environmental Sciences, USA.  ISI.
 61. (2008) New Multi-criteria Approach for Urban Facility Management by Applying GIS, World Applied Science Journal, ISI.
 62. (2008) spatial analysis of urban fire station locations by integrating AHP model and IO logic using GIS (A case study of zone 6 of Tehran) Journal of Applied Science, ISI.
 63. (2007) Utility of artificial neural linear urban environment expansion (a case study; Babolsar Town), Journal of Lithosphere, Belarus. Research Journal
 64.  (2007) Integrating GIS and Fuzzy Logic for Urban Solid Waste Management (A case study of Sananadaj city/ Iran), Journal of Biological Science, Indexed in: ISIمقالات همایش های ملی و بین المللی:

 1. (1395) بررسی اثرات گردشگری بر شهر (مطالعه موردی شهر شیراز). همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل. بابلسر اردیبهشت 95.
 2. (1394) بررسی و ارزیابی معیارهای توسعه پایدار و نقش آن در گردشگری شهری(مطالعه موردی: شهر بابلسر) همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی، گردشگری علم و هنر گردشگری حلال. تهران.
 3. (1394) بررسی قابلیت های توسعه گردشگری از منظر برنامه ریزی راهبردی(مطالعه موردی جزیره کیش). همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی، گردشگری علم و هنر گردشگری حلال. تهران.
 4. (1393) بررسی تطبیقی محلات ساحلی در میزان دستیابی ... همایش ملی توسعه پایدار فضایی سواحل خزر.بابلسر
 5. (1393) بهره گیری از عامل میدان شعوری .. همایش ملی توسعه پایدار فضایی سواحل خزر.بابلسر.
 6. (1393) بررسی تطبیقی محلات ساحلی در میزان دستیابی .. همایش ملی  توسعه پایدار فضایی سواحل خزر.بابلسر.
 7. (1393) بررسی تحلیلی فروش تراکم ساختمانی و تاثیر آن بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی(شهر بابلسر) همایش ملی معماری پایدار  و توسعه شهری. قم.
 8. (1393) متاتوریسم فرصتی برای معرفی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور. اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری. مشهد.
 9. (1393) بررسی و تحلیل حضور زنان  در فضاهای عمومی. سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی زنان و خانواده. بابلسر
 10. (1392) بررسی قابلیت های تالاب ها در توسعه گردشگری... دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه. بابلسر.
 11. (1392) ارزیابی ارزشیابی اکوتوریسمی جنگل های مانگرو در ایران دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه. بابلسر.
 12. (1392) سنجش و رتبه بندی مراکز گردشگری با تاکید بر..دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه. بابلسر.
 13. (1392) بازنگری روش‌های بررسی رشد سیستم شهری با تاکید بر مدل رشد خودهمبسته زمانی-فضایی اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی توسعه پایدار. تهران.
 14. (1392) بررسی توزیع خدمات شهری و عدالت فضایی در شهرهای میانه اندام ایران ) اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی توسعه پایدار. تهران.
 15.  (1392) شهرسازی مدرن در ایران: هجوم مدرنیسم در تضاد با سبک زندگی اسلامی- ایرانی (یک مطالعه موردی از گرگان). فریدونکنار.
 16. (1391) مدخلی بر کیفیت محیطی از دریچه منظر و مبلمان و مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر آزاد شهر) معماری و شهر پایدار. تهران
 17. (1391) بررسی اثربخشی شاخص های کالبدی و پایگاه اقتصادی ساکنان محلات شهری در میزان امنیت محیط شهری.  همایش ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بابلسر
 18. (1391) ارزیابی استراتزیک بافت های فرسوده در رابطه با عوامل جرم حیزی. همایش ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بابلسر.
 19. (1391) طراحی محیطی و کالبدی محلات جرم خیز (نمونه موردی: محله عباس آباد نکا). همایش ملی پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بابلسر.
 20. (1391) رویکردی تحلیلی بر فرایند تحولات در مفهوم توسعه پایدارو پایداری در شهرها. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری. تهران.
 21. (1391) بررسی نقش سطوح کاربری سبز  در پایداری مناطق شهری..... کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم. ساری.
 22. (1391) ارزیابی توسعه پایدار شهرستان های مازندران..... کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم. ساری.
 23. (1391) بررسی نقش بافت فرسوده شهری در راستای پایداری زیست محیطی مطالعه موردی: شهر گنبد کاووس. کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم. ساری.
 24. (1391) مقايسه درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان یزد. اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق حشک. یرد.
 25. (1390) معرفی ابزار بخش بندی بازار برای توسعه توریسم جزیره قشم. همایش روز بزرگداشت شهرساز. بندر عباس.
 26. (1390) سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده با تأکید بر دسترسی ها (مطالعه موردی شهر آمل). همایش روز بزرگداشت شهرساز همایش روز بزرگداشت شهرساز. بندر عباس.
 27. (1390) بررسی  کیفیت زندگی جدید در شهرهای جدید (نمونه موردی، مس سرچشمه کرمان). همایش روز بزرگداشت شهرساز همایش روز بزرگداشت شهرساز. بندر عباس.
 28. (2011/1390)An investigation of regional development using Morris indicator a case study of Iran. The 4th International Scientific Conference. Erbil- Iraq.
 29. (2011/1390) Urban flood hazard  Zonation in the city of Babolsar/ Iran. International conf. of Natural Geo-cataclysm. Istanbul, Turkey.
 30. (1390) بررسی نقش نوشهرها در جذب جمعیت سرریز کلانشهرها با استفاده از مدل امتیاز استاندارد. 11 کنکره جغرافیدانان ایران. تهران.
 31. (1390) جایگاه صنعت گردشگری در شهرهای متوسط و ساماندهی آنها (یک مطالعه موردی از رامسر). همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری. طرقبه. مشهد.
 32. (1390) بررسی نقش شوراها در مدیریت برنامه ریزی راهبردی بافت-های فرسوده شهری .همایش ملی شورا – شهر. قائمشهر.
 33.  (1390) ارزيابي وضعيت و نحوه مديريت گردشگري در شهرستان رامسر. همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار. زاهدان.
 34. (1389) تبيين سطوح امنيت در شهرهاي  گردشگري. همايش ملي امنيت در شهرهاي ساحلي. بندرعباس.
 35. (1389) سنجش رشد دروني شهرها با استفاده از شاخص هاي كمي و كيفي و تأثير آنها بر خوانايي سيما و منظر محلات شهري. همايش ملي منظر شهري. تهران.
 36. (1389) بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده فرصتي جهت بازآفريني منظر شهرها (مطالعه موردي شهر آمل) . همايش ملي منظر شهري. تهران.
 37. (1389) بررسي تأثيرات صنعت گردشگري بر سيما و منظر شهري در شمال ايران.  همايش ملي منظر شهري. تهران.
 38. ( 1389) تدوين برنامه زماني عملكرد سازمان هاي شهري برای مقابله با سوانح شهری. چهارمین کنفرانس ملی روز محیط زیست. تهران.
 39. (1389) طبیعت گردی گزینشی در سواحل خزر (رويكردي انتقادي).  كنفرانس بين المللي تغيير اقليم..ساری.
 40. (1389) مديريت يكپارچه ساحلي در سواحل درياي خزر . كنفرانس بين المللي تغيير اقليم..ساری.
 41. (1389) نقش چالش برانگيز گردشگري در پایداری زیست محیطی در سواحل مازندران. . كنفرانس بين المللي تغيير اقليم..ساری.
 42. (1389) بررسي امنيت و رضایتمندی گردشگران در ساحل درياي خزربا استفاده از مدلهاي آماري. همايش ملي بررسي فرصت ها و چالش هاي امنيتي و اجتماعي استان مازندران. ساری.
 43. (1388) لزوم اهميت بخشي شهرهاي كوچك در فرآيند توسعه (مطالعه موردي : شهر زيراب ) همايش ملي مسایل اجتماعی استان مازندران. بابلسر.
 44. (1388) بررسي تأثيرات گسترش سكونت گاههاي خودرو بر ساختار اجتماعي- فيزيكي شهرها (يك مطالعه موردي از شهر بابل) همايش ملي مسایل اجتماعی استان مازندران. بابلسر.
 45. (1387) تأثيرات اقتصادي و اجتماعي طرح هاي نوسازي و بهسازي در ايران. همايش ملي نوسازي و بهسازي بافت هاي... اهواز.
 46. (1387) بررسي نقش خليج فارس در توسعه فيزيكي و فرم شهرهاي ساحلي جنوب. همايش ملي جايگاه خليج فارس. گرمسار.
 47. (1387) تحليل اثرات زيست محيطی طرحهاي عمراني شهری در حاشيه درياي خزر نيازي ضروري. کنفرانس بین المللی خزر. بابلسر.
 48. (1387) آنالیز خطی کارآمدی شبکه ترافیکی بابلسر. کنفرانس بین المللی خزر. بابلسر.
 49. (1387) ارزیابی فضایی- مکانی فضای  سبز در شهرهای بابلسر و محمود آباد. کنفرانس بین المللی خزر. بابلسر.
 50. (1387) فرم شهری فشرده: فرصت ها و چالش ها (با تاکید بر شهرهای حاشیه دریای خزر) . کنفرانس بین المللی خزر. بابلسر.
 51. (1387) بررسی علل و موانع توسعه گردشگری در استان گلستان. کنکره یک روزه سراسری پژوهشگران جوان. گرگان.
 52. (1387) تأثير ميكرو كليماي شهري بر هندسه ساختمانها. اولين همايش بين المللي تغيير اقليم و..ساری.
 53. (1387) تغييرات آب و هوايي و آسيب پذيري شهرها. اولين همايش بين المللي تغيير اقليم و..ساری.
 54. (1387) عوامل موثر بررشد کالبدی شهر سقز (باتاکید برنقش مهاجرتهای روستایی ). كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي زاگرس. سنندج.
 55. (1386) ارزیابی فرآیند مدیریت اجرایی و سیاستگزاری در برنامه ریزی توسعه روستایی (یک مطالعه موردی از روستاهای مازندران). دومين همايش ملي توسعه روستايي. تهران.
 56. (1386) بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي آب بندان ها در شرق مازندران نخستين همايش مطالعه تالاب ها در شمال كشور. بندر انزلی.
 57. (1386) واگرایی جمعیت کشوری، همگرایی کلانشهری. همایش ملی محلات تهران چالش ها و راهبردها. تهران.
 58.  (1386) آمایش سرزمین، توسعه و سازماندهی فضا. ولین همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین. همدان.
 59. (1385) مکان یابی دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از منطق فازی و مدل سلسله مراتبی. کنفرانس ملی محیط زیست و توسعه پایدار شهری. بابلسر.
 60. (1385) برنامه توسعه ی پایدار مگالاپلیس مازندران با تمرکز بر ابعاد زیست محیطی. کنفرانس ملی محیط زیست و توسعه پایدار شهری. بابلسر.
 61. (1385) گردشگری شهری گزینه ای مکمل برای توسعه پایدار گردشگری مازندران. کنفرانس ملی محیط زیست و توسعه پایدار شهری. بابلسر.
 62. (2006/ 1385) An investigation of urban green space changes……Thailand.
 63. (2006/13850 Analysis of urban traffic system in north of Iran using GIS… Thailand...
 64. (2005/1384) Traffic and transport problems in developing countries…….Malaysia.
 65. (2005/1384) Urban metabolism and sustainable development…..India.
 66. (2004/ 1383) Determination of urban expansion in Amol and Babolsar, Iran. UK.
 67. (2004/1383) Changing urban landscapes in the southern Caspian Sea. Shahrkurd. Iran