زهرامیلا علمی

مقالات:
 
 
 نام مقالهنام نشریهشمارهتاريخ انتشارنام نویسندگان
1سیاست های اقتصاد کلان و بازار کار زنانپژوهش زنان 

تابستان 
1383 
زهرا علمی
2اثر سرمایه انسانی بر درآمد اقتصاد کشاورزی و توسعه 
93 
زمستان 
1384اکبر کمیجانی - زهرا علمی
3سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر اقتصادتحقیقات اقتصادی 
71
  
زمستان 
1384زهرا علمی-دکترمحمود شارع پور- سید امیرحسین حسینی
 
4بررسی ثبات تابع تقاضای پول در ایران: کاربرد روش جوهانسون جوسیلیوستحقیقات اقتصادی 
72فروردین و اردیبهشت 
1385دکتر احمد جعفری صمیمی- زهرا علمی- علی صادق زاده یزدی
 
5اثر آموزش بر درآمد افراد شهری ایران با استفاده از مدل های چندسطحیتحقیقات اقتصادی 
74مرداد و شهریور 
1385زهرا علمی- دکترسعید کریمی-کامران کسرایی
6برآورد تابع بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای پول درایران (استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی)پژوهش های اقتصادی ایران 
29 
زمستان 
1385 
علی صادق زاده یزدی-زهرا علمی- دکتر احمد جعفری صمیمی
7رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایرانپژوهش نامه اقتصادی 
25 
تابستان 
1386دکتر احمد جعفری صمیمی- زهرا علمی- علی صادق زاده یزدی
8
 رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور 
رفاه اجتماعی 
26 
پاییز 
1386سید امیرحسین حسینی- زهرا علمی- دکتر محمود شارع پور
9عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران پژوهش های اقتصادی ایران  1386دکتر احمد جعفری صمیمی- زهرا علمی- آرش هادی زاده
10محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی در ایرانمجله تحقیقات اقتصادی 
81
  
زمستان 
1386زهرا علمی-دکترمحمدتقی گیلک حکیم آبادی- محمدرضا پورقربان
11اثر آموزش بر رشد اقتصادی ایرانپژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 
26 
پاییز 
1386 
زهرا علمی- امیر جمشیدنژاد
12تفسیر مدل سری زمانی و شاخص های نابرابری از شکل گیری همگرایی در کشورهای گروه دی هشت پژوهش های اقتصادی ایران 
35 
تابستان 
1387 
امید رنجبر- زهرا علمی
13تحلیل شکل گیری همگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقامجله نامه اقتصادی مفید66  
1387 
امید رنجبر- زهرا علمی
14تحلیل فضایی بیکاری در ایرانمجله نامه اقتصادی مفید69 1387محمد جواد سعادت
زهرامیلا علمی
نعمت الله اکبری
15ٌWhich is leader in MENA regainIranian Economic Review23 2009Zahra Mila Elmi- Omid Ranjbar
16Accelerating and Growth Effects of Trade Oppennes Across OIC CountriesJournal of Economic Cooperation and develoment31 2010Omid Ranjbar, Zahra Mila Elmi
17Governance and fainancial Development in Mena regionAustralian Journal of Basic and Applied Sciences
 2010ZahraMila Elmi , Faezeh Ariyani
18Oil Price Shocks and Economic Growth: Evidence from OPEC and OECDAustralian Journal of Basic and Applied Sciences
 2011ZahraMila Elmi , Mahboobeh Jahadi
19Purchasing Power Parity Hypothesis in OIC Countries: Evidence from Panel Unit Root Tests with Heterogeneous Structural BreaksIranian Economic Review27 2010Omid Ranjbar, Zahra Mila Elmi
20شکاف درآمدی چه کشودهایی در حال کاهش است؟یافته های جدید از آرمون‏های ریشه واحد پانلی با شکست‏های ساختاری متعدد درون‏زاتحقیقات اقتصادی95تابستان1390امید رنجبر- زهرا علمی
21Financial Development and the Distribution   of Income in MENA Region
 Iranian Economic Review28 2011ZahraMila Elmi , Faezeh Ariyani
22وابستگی فضایی بیکاری منطقه‏ای در استان مازندران(رویکرد سنجی فضایی)فصلنامه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی  1387زهرا علمی محمدجواد سعادت
23فساد، اندازه دولت،و درجه باز بودن اقتصاد: تحلیلی نظری و تجربیاطلاعات سیاسی- اقتصادی
 1387زهرا علمی- علی صیادزاده
24بررسی شکاف نرخ ارز بر تورم ایرانمجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
 1388هدی زبیری- زهرا علمی
25شناسايي فرايند همگرایی درآمد سرانه ايران با كمك آزمون‏های ريشه واحد با شكست‏هاي ساختاري درونزامجله نامه اقتصادی مفید
  
1390 
امید رنجبر- زهرا علمی
26تکانه‏های قیمت نفت و رشد اقتصادی
شواهدی از کشورهای عضو اوپک
 پژوهشهای رشد و توسعۀ اقتصادی 
2
   
1390محبوبه جهادی زهرا علمی
27فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصادفصلنامه پژوهشنامه بازرگانی61  
1390احمد جعفری صمیمی-زهرا علمی- علی صیادزاده
28Which OIC countries are catching up? Time Series
Evidences with Multiple Structural Breaks 
Iranian Journal of Economic Studies 
 
1  
 
2012 
Zahra Mila Elmi- Omid Ranjbar
29Health Care Expenditures and Economic Growth in
Developing Countries: Panel Co-Integration and Causality 
 
Middle-East Journal of Scientific Research 
 
12(1)  
 
2012 
Zahra Mila Elmi and Somaye Sadeghi
30کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایرانفصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي در ايران 
 
2   
 
1391دکتر احمد جعفری صمیمی- زهرا علمی- آرش هادی زاده
31The Effect of Socio-Economic Factors on Poverty in Iranian Urban Households in 2010: A Gender Perspective                                  Journal of Poverty Alleviation and International Development, 4(1): 25-38, 2013
  
 
 
2013Zahra Mila Elmi and- Samaneh Ebrahimpour
32Nonlinear adjustment to the mean reversion   Economic  Modeling 
 2013Zahra Mila Elmi- Omid Ranjbar
33اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی  1391زهرا میلا علمی- فائزه آریانی
34اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران
 مجله تحقیقات اقتصادی  1391 زهرا میلا علمی- امید رنجبر
35اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران
در دو سال‏ 1384 و 1388
 مجله رفاه اجتماعی  1391زهرا میلا  علمی فهیمه علی‏تبار
36بررسی اثر بخشی ابزارهای سیاست مالی دولت در استان ها با داده های ترکیبی پویا و روش GMM سیستمی 
 
مجله تحقیقات اقتصادی   
 
1392دکتر اجمد جعفری صمیمی- زهرا میلا علمی- شهریار زروکی
37An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application
of Adaptive Least Squares Method 
Iranian Economic Review   
2013 
Arash Hadizadeh- Ahmad Jafari Samimi-Zahra Mila Elmi
38تأثير صنايع كوچك و متوسط بر رشد اقتصادي استانهاي ايران در دوره ي 1383-1385 
پژوهشنامه ي اقتصاد كلان   
1392 
زهرا میلا  علمی- محمد علی احسانی- داود جاویدنیا
39تعیین‏کننده‏های فقر ‏خانوارهای شهری ایران در سال 1388
کاربرد مدل داده‏های تابلویی با متغیر وابسته محدودفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی   
1392 
سمانه ابراهیم‏پور- زهرا میلا  علمی
40پويايی درآمد سرانه در اقتصاد ايرانمجله نامه اقتصادی مفید  1392امید رنجبر- زهرا علمی
41آزمون هم­گرايي باشگاهي بین استان­های ایران : يافته­هاي جديد با استفاده از تحليل ناپارامتريك 
مجله تحقیقات اقتصادی    
 
امید رنجبر- زهرا علمی
42
 اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایرانپژوهشنامه بازرگانی  1392زهرا میلا علمی- فائزه آریانی
 
43تبیین رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشدمجله رفاه اجتماعی  1392علی صیادزاده- زهرا میلا  علمی
44Which countries are catching up?
New evidences using flexible Fourier stationary testIranian Economic Review   Omid Ranjbar, Zahra Mila Elmi
45آزمون هم­گرايي باشگاهي بین استان­های ایران : يافته­هاي جديد با استفاده از تحليل ناپارامتريكفصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران   امید رنجبر- زهرا علمی
46اثر آموزش بر مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال‏ آفریقامجله‌ی زن، حقوق و توسعه    زهرا علمی -خیزران روستائی شلمانی
47اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری
 فصلنامه‌ی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی  1393 زهرا علمی -خیزران روستائی شلمانی
48مقایسه و ارزیابی رویکرد در زمینه نفرین منابع طبیعی
    1392عباس امینی- زهرا میلا  علمی
49Has Tehran Stock Market Calmed Down After Global Financial Crisis?
Markov Switching GARCH Approach
 Iranian Journal of Economic Studies  2014اسمعیل ابونوری زهرا میلا علمی یونس نادمی
50Modeling Tehran Stock Exchange Volatility;
 GARCH Approach 
Journal of Applied Science and Agriculture          2014Esmaiel Abounoori- Zahra mila elmi- Younes Nademi
51اندازه گیری هزینه ی تعدیل: مطالعه‏ای موردی برای بازار کار صنعتی ایرانپژوهشنامه اقتصاد کلان  1392سعید راسخی- زهرا علمی- سامان قادری
52The influence of structural changes in volatility on shock transmission and…IER  1393Mohhmmad Mehdi sharazi, Zahra Mila Elmi, Esmaiel Abounoori, Saeed Rasekhi
53The Effect of Socio-Economic Factors on Poverty in Iranian Urban Households in 2010: A Gender PerspectiveJournal of Poverty Alleviation and International Development  2013Zahra Mila Elmi and- Samaneh Ebrahimpour
54اثر شکست های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایرانمدلسازی اقتصادی  1392زهرا میلا علمی- اسمعیل ابونوری- سعید راسخی- محمد مهدی شهرازی
55اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاسیاست‏گذاری پیشرفت اقتصادی  1393
 زهرا میلا علمی- آتنا نیک پی طبری
56سنجش عوامل جمعیتی مؤثر بر مشارکت اقتصادی زنان در منطقه شهری ایرانزن در توسعه و سیاست  1393
 زهرا میلا علمی- دکتر شهریار زروکی - سیده مونا سید مهدوی چابک