دکتر قدسیه رضوانیان

 • مطالعه تأثير روايت استعاري فردوسي بر شاهنامه نگاري»، نشريه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 1395
 •  «بررسي تطبيقي مولفه هاي رمانتيك در شعر سهراب سپهري و ويليام بليك»، نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر كرمان، ش 13، 1394
 • «تبيين شكاف بين سياست و اخلاق در كليله و دمنه»، فصلنامه پژوهشنامه ادبيات تعليمي؛ 1394
 • «بررسي انطباقي آثار يوسف اعتصامي با شعر پروين اعتصامي»،  دانشگاه خوارزمي، 1394
 • «بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه»، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره­ شناختی، دانشگاه آزاد، تهران جنوب، 1394ش 41،
 • «بازيابي هويت زن در آثار ده داستان نويس زن»، فصلنامه ادب­پوهي، دانشگاه گيلان: 1394
 • «گفتمان شناسي شعر پست مدرن در ايران»، فصلنامه جامعه شناسي هنر و ادبيات، دانشگاه تهران: 1393
 •  «بررسی مؤلفه­های پست مدرن در شعر علی باباچاهی»، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی ، 1393
 •  «مطالعه تطبيقي شعر ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد و سينماي موج نو فرانسه » نشريه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي،ش 12، 1394
 • «فراداستان تاریخ نگارانه؛ مارمولکی که ماه را بلعید»، ادب پژوهی، دانشگاه گیلان، 1393
 • «تاریخی­گرایی نو؛ تاریخ بیهقی در بوته نقد جدید»، فصلنامه نقد ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، 1393
 • «بررسی انطباقی نظریه باختین و نیما»، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1393
 • «سنت و بازتاب آن در رمان کولی کنار آتش»، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد، 1392
 •  «بررسی انطباقی نظریه باختین و نیما»، فصلنامه ادبیات فارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1393.
 •  «بررسی کارکرد تقدیر در تاریخ بیهقی»، فصلنامه متن ­پژوهی ادبی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392
 •  «رمانتیسیسم اجتماعی در شعر پروین اعتصامی»، فصلنامه ادب فارسی، دانشگاه تهران، پذیرش شده.
 •   « بررسی لحن در تاریخ بیهقی»، فصلنامه کهن­ نامه ادب پارسی، پژوهشگاه علوم انسانی، پذیرش شده.
 • «بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی» آینه میراث،1392
 • «بررسی تأثیر جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر»، دانشگاه شیراز، بوستان ادب، 1392
 •  «موسیقی نثر در تاریخ بیهقی»، مطالعات زبانی بلاغی، دانشگاه سمنان، 1391
 • «تاریخ بیهقی در گستره منطق مکالمه» گوهر گویا، دانشگاه اصفهان،  1391
 • «وجوه نمایشی تاریخ بیهقی» مجله­ی تاریخ ادبیات ، دانشگاه شهید بهشتی تابستان 1389
 • «همسانی عناصر موسیقایی در شعر شاملو و تاریخ بیهقی» مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه مازندران. 1390
 • کارناوالیسم در دارالمجانین جمال زاده» مجموعه مقالات اولین همایش ادب عامه، دانشگاه رفسنجان، 1393
 • «سعدی و نظریه اعتدال»، مجموعه مقالات همایش گفتمان اعتدال، کتابخانه ملی، 1393
 • «روایت و منطق مکالمه در شعر اخوان ثالث» مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه مازندران. 1390
 • «روان­شناسی زبان در ترکیب آفرینی های طالب آملی» مجموعه مقالات همایش بین المللی طالب آملی. مازندران. 1390
 • «ذهنیت غنایی در شعر امیر پازواری» مجموعه مقالات دومین همایش بزرگ­داشت امیر پازواری. دانشگاه مازندران. 1389
 • «خوانش گلستان سعدی بر اساس نظریه­ ی تقابل­ های دوگانه» . مجله­ ی زبان و ادب فارسی. دانشگاه تهران. 1389.
 • «سیر تحولی روایت در ادبیات سفرنامه ­ای ایران» مجله­ ی تاریخ ادبیات. دانشگاه شهید بهشتی. 1389.
 • «نمایش شخصیت­ ها و شخصیت ­های نمایشی در تاریخ بیهقی». مجله­ ی مدرس. دانشگاه تربیت مدرس. 1389
 • «نقد و نظریه­ی فرمالیستی در قرن ششم» نامه نقد ، مجموعه مقالات همایش نقد ادبی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389
 • «بررسی تطبیقی شخصیت­پردازی در تنگسیر و سنگ صبور صادق چوبک». مجموعه مقالات الکترونیکی پنجمین همایش علمی زبان و ادب فارسی. دانشگاه سبزوار. 1389.
 •  «شعر-داستان و ارتباط آن با اندیشه در شعر نیما»، مجموعه مقالات همایش نیما و میراث نو، دانشگاه مازندران؛ 1389.
 •  «راوی در رمان آتش بدون دود»، مجله­ی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان؛ 1388.
 •  «شعر جنگ تحمیلی از دیدگاه جامعه­شناسی زبان»، پژوهش­نامه­ی علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران؛ 1388.
         - «ساختار معنادار شعر سبک خراسانی»، مجله­ی دانشکده­ی علوم انسانی دانشگاه سمنان؛ 1387
         -  «تحلیل زبان­شناختی شعر جنگ تحمیلی»، مجموعه مقالات همایش فرهنگ ایثار و شهادت، دانشگاه مازندران؛ 1387
-      «تصویرپردازی در شعر فارسی از دیدگاه جامعه شناختی» ؛ فصل­نامه­ی علامه، دانشگاه تبریز؛ 1386.
- «ساختار داستانی  قصیده­ی منطق الطیر خاقانی»، مجموعه مقالات همایش خاقانی شناسی؛ دانشگاه ارومیه؛ 1384
- «تحلیل جایگاه اجتماعی زنان در شعر زنان»؛ مجموعه مقالات همایش توسعه و نقش فرهنگی- اقتصادی زنان ؛ دانشگاه مازندران؛1383
- » ساختار داستانی حکایت های عرفانی»؛ مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تهران؛1383
- » رمان جدید و ادبیات فارسی»؛ مجموعه مقالات همایش رمان نو؛ دانشگاه تبریز؛ 1381
-  «روایت و راوی در داستان عارفانه»؛ مجله ی کتاب ماه؛ 1380
-  «شخصیت پردازی در حکایت های اسرارالتوحید، کشف المحجوب و تذکرةالاولیاء؛» مجله ی آینه­ ی میراث؛ 1380
- «توصیف در حکایت های عرفانی»؛ مجله ی آینه ی میراث؛ 1380
 
 
سمینارها:
 
- خارجی:
- "The Freedom of Mind and Language in Shams’ Lyrics". The 7th biennial of Iranian Studies in Toronto University. 2008.
- "The Reflection of Social Structure in Sa’di’s Golestan". The 6th Conference of Iranian Studies in Viena Academi . 2007.
-" The Sociology of Arab Culture in Sa’di’s Golestan". The Conference of The Arabic Literature and others. Damascus university . 2006.
- "The Comparative Analysis of Shamloo and Adonis Poem" . The Conference of The Contemporary Literature of Iran  in the Foreign World . Damascus university . 2006
       
 
 
- داخلی
 •  
 •  «سعدی و نظریه اعتدال­گرایی»، مجموعه مقالات همایش اندیشه اعتدال، کتابخانه ملی، 1393
 • «کارناوالسیم در دارالمجانین جمال­زاده»، مجموعه مقالات همایش ادبیات عامه، دانشگاه رفسنجان، 1393
 • «تذکره نویسی به مثابه نقد مؤلف­محور»، مجموعه مقالات هفتمین همايش بين المللي انجمن علمی زبان و ادبیات فارسي، دانشگاه هرمزگان، 1392
 • «تحلیل گنبد سیاه نظامی با رویکرد مردم-شناختی- صوفیانه»، هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه زنجان، 1392  
 • «پوپولیسم در شعر شاملو»، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391
 •  « روان-شناسی زبان تاریخ بیهقی»  هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391
-      «ذهنیت غنایی در شعر امیر پازواری» همایش امیر پازواری. دانشگاه مازندران. 1389.
      - «نقد و نظریه­پردازی فرمالیستی در قرن ششم هجری». همایش نظریه و نقد ادبی. دانشگاه فردوسی مشهد. 1389.
      - «بررسی روایت در سفرنامه ناصر خسرو و گلستان سعدی». پنجمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی. دانشگاه یزد. 1389
     - «یگانگی عین و ذهن در  غزلیات شمس»، چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تبریز؛ 1388.
   -  «بررسی نامه ­های قائم مقام فراهانی از دیدگاه جامعه­شناسی زبان»، همایش قائم مقام فراهانی، دانشگاه اراک؛ 1388
- «شطحیات روزبهان بقلی به مثابه­ی اثری پست مدرن»، همایش مکتب شیراز، 1387.
- «معرفت شناسی رودکی بر اساس اندیشه­ های زروانی»، همایش رودکی شناسی، تهران، 1387.
- «بررسی مفاهیم خیر و شر در شاهنامه بر اساس اندیشه­ های زروانی»، سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران. 1387.
- «بررسی گلستان سعدی بر اساس نظریه ­ی ساختارگرایی تکوینی»، همایش ادبیات و علم، دانشگاه تهران، دانشکده­ ی زبان­های خارجی، 1387
- «روایت­گری در شعر نیمایوشیج»، دومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1386.
- «روایت در داستان دژ هوش ربا در مثنوی»، همایش مولوی شناسی، دانشگاه کردستان،. 1386
- «گفتگوی دیالکتیک قصه و داستان در ایران»، همایش داستان کوتاه و گستره­ی آن در ایران و جهان، دانشگاه تهران، دانشکده­ی زبان­های خارجی، 1386.
- « بررسی شعر رابعه ی قزداری»؛ همایش مشاهیر سیستان، دانشگاه زاهدان، 1386
- «تصویرپردازی در شعر فارسی از دیدگاه جامعه شناختی»؛ همایش از تصویر تا متن؛ دانشگاه تبریز؛ 1385.
- «آسیای صغیر، پایگاه شعر سیاسی فارسی در قرن هفتم»؛ همایش ایران شناسی؛ 1384.