دکتر محمد اسماعیل ریاحی

مقالات تاليف شده
مجلات علمي- پژوهشي:
 1. ریاحی، محمد اسماعیل؛ و لطفی خاچکی، طاهره (1394). تحلیل اجتماعی مزاحمت های خیابانی و واکنش های انفعالی نسبت به آن، فصلنامه رفاه اجتماعی. در دست چاپ
 2. ریاحی، محمد اسماعیل؛ و لطفی خاچکی، طاهره (1394). انواع و ابعاد مزاحمت های خیابانی تجربه شده و مقابله فردی با آن، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دوازدهم، شماره 44: 65-50.
 3. ریاحی، محمد اسماعیل؛ و رهبری، لادن (1393). رویکرد فرایند استرس در جامعه شناسی سلامت روان، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هشتم، شماره 1 : 85-49.
 4. رياحي، محمد اسماعيل؛ رازقی، نادر؛ و اسکندری، سمانه  (1393) بررسی تطبیقی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره ای بر میزان اعتماد اجتماعی، فصلنامه ی مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، دوره دوم، شماره 4: 50-27.
 5. ریاحی، محمد اسماعیل؛ و اسماعیلی، وحید (در دست چاپ). بررسی نگرش نسبت به قتل های ناموسی در بین ساکنین شهر مریوان، مجله جامعه شناسی ایران.
 6. شارع پور، محمود؛ ریاحی، محمد اسماعیل؛ و آرمان، فاطمه (1393). بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان: مطالعه شهروندان ساکن تهران، دوفصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره 1: 100-79.
 7. رياحي، محمد اسماعيل؛ علیزاده، توحید؛ اشتیاقی، معصومه؛ و کاظمیان، مهرداد (1393). تلویزیون و هویت دینی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، جامعه شناسی کاربردی، دوره 25، شماره 2: 48-33.
 8. ریاحی، محمد اسماعیل و علیزاده، توحید (1392). شناسایی تاثیرات یادگیری اجتماعی در خانواده بر میزان مهارتهای پیش از ازدواج ، نشریه زن در توسعه و سیاست، دوره 11، شماره 4: 508-479
 9. ریاحی، محمد اسماعیل و دارایی زاده، علی (1392). مدرنیته، سبک زندگی جوانان ایرانی و آسیبهای اجتماعی فرا روی آن، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 20:  166-153.
 10. جانعلی زاده چوب بستی، حیدر؛ ریاحی، محمد اسماعیل؛ و حیدری، مصطفی (1392). تحلیلی جامعه شناختی از گروههای مرجع دانشجویان دانشگاه مازندران، دوفصلنامه پژوهشهای جامعه شناسی معاصر، 2 (3): 106-79.
 11. رياحي، محمد اسماعيل، و زارع زاده مهریزی، الهام (1391). بررسی تفاوتهای جنسیتی در پیامدهای اجتماعی- روانی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد، مطالعات راهبردی زنان، سال چهاردهم، شماره 56؛ 210-155.
 12. رياحي، محمد اسماعيل (1391). شناسايي همبسته هاي اجتماعي ميزان و علل موافقت يا مخالفت با ازدواج موقت، فصلنامه خانواده پژوهی، سال هشتم، شماره 32؛ 504-485.
 13. رياحي، محمد اسماعيل (1390). بررسي تفاوتهاي جنسيتي در رضايتمندي از تصوير بدن، فصلنامه زن در توسعه و سياست، سال نهم، شماره سوم؛ 33-5.
 14. علیوردی نیا، اکبر، ریاحی، محمد اسماعیل، و فرهادي محلي، محمود (1390). تحليل اجتماعي خشونت شوهران عليه زنان: مدلي نظري و آزموني تجربي، مسايل اجتماعي ايران، سال دوم، شماره 2؛ 127-95.
 15. ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، و پورحسين، سيد زينب (1389). بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 39، 121-85 .
 16. علیوردی نیا، اکبر، ریاحی، محمد اسماعیل، و اسفندياري، فاطمه (1389). تبيين نگرش دانشجويان دختر نسبت به خشونت عليه زنان: آزمون تجربي ديدگاه يادگيري اجتماعي، مسايل اجتماعي ايران (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم)، دوره اول، شماره اول: 131-103.
 17. ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، و حق گويي، مرضيه (1389). زنان و سریال های تلویزیونی؛ بررسی انگیزه های تماشا ومیزان رضایتمندی، فصلنامه زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)، 8 (1): 77-53.
 18. ریاحی، محمداسماعیل، و جعفري، زين العابدين(1388). بررسي همبسته هاي اجتماعي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران به جنبش هاي ديني جديد، مجله جامعه شناسي ايران، سال دهم، شماره دوم: 86-55.
 19. ریاحی، محمد اسماعیل (1388). بررسی رابطه بین استرس و اختلالات روان تنی در بین همسران شاهد، مجله طب نظامی، 11 (3): 182-175.
 20. ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، و سليماني، محمد رضا (1388). نگرش دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهر قائم‌شهر نسبت به مصرف سيگار، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، 5 (3): 60-50
 21. ریاحی، محمد اسماعیل،کوثری، مسعود، و حق گويي، مرضيه (1387). بررسی میزان استفاده و رضامندی زنان از تماشای سریالهای تلویزیونی، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 11: 110-83
 22. علیوردی نیا، اکبر، ریاحی، محمد اسماعیل، و آرمان مهر، وجيهه (1387). بررسی تفاوتهای جنسیتی در کنترل اجتماعی و بزهکاری با تأکید بر مشارکت ورزشی، مجله مطالعات زنان، 2 (4)، 121-101
 23. ریاحی، محمد اسماعیل، علیوردی نیا، اکبر، و بني اسدي، محمد رضا (1387). بررسی اثرات دین داری و جهت گیری دینی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه مازندران، دو فصلنامه علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد، 5 (2)، 90-51.
 24. ریاحی، محمد اسماعیل (1387). بررسی تطبیقی موقعیت و جایگاه سالمندان در جوامع گذشته و معاصر، سالمند (مجله سالمندی ایران)، شماره 5: 63-52
 25. علیوردی نیا، اکبر، ریاحی، محمد اسماعیل، و سليماني، محمد رضا (1387). تبيين جامعه شناختي گرايش به سيگار، مجله علوم انساني دانشگاه تربيت معلم، سال شانزدهم، شماره 61:  188-161
 26. رياحي، محمد اسماعيل (1387). بررسی همبسته های اجتماعی فعالیتهای ورزشی دانشجویان دانشگاه مازندران، پژوهشنامه علوم ورزشي دانشگاه مازندران، سال چهارم، شماره هفتم: 50-37
 27. Riahi, Mohammad. E (2008). Gender differences in health-related knowledge and beliefs and their relationships with health-related behaviors, Iranian Journal of Sociology, 2 (1): 190-227.
 28. رياحي، محمد اسماعيل، عليوردي نيا، اكبر، و بهرامي، سياوش (1386). تحليل جامعه شناختي ميزان گرايش به طلاق (مطالعه موردي شهرستان كرمانشاه)، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 5 ، شماره 3: 140-109
 29. عليوردي نيا، اكبر، رياحي، محمد اسماعيل، و موسوي، مليحه (1386). مطالعه جامعه شناختي بزهكاري: آزمون تجربي نظريه فشار عمومي اگنيو، مجله جامعه شناسي ايران، دوره هشتم، شماره 2‌: 111-83
 30. رضایی، احمد، ریاحی، محمد اسماعیل، و سخاوتي فر، نورمحمد (1386). گرایش به هویت ملی و قومی در ترکمن های ایران، فصلنامه مطالعات ملي، سال هشتم، شماره 4: 140-119
 31. ریاحی، محمد اسماعیل (1386). عوامل اجتماعي مؤثر برميزان پذيرش كليشه هاي جنسيتي، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 5 ، شماره 1: 136-109
 32. ریاحی، محمد اسماعیل (1386). عوامل اجتماعي- خانوادگي مؤثر بر نگرش جنسيتي جوانان استان مازندران، فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره 25: 191-169
 33. ریاحی، محمد اسماعیل (1384). بررسي تطبيقي تفاوتهاي جنسيتي در عادت هاي غذايي دانشجويان ايراني و هندي، فصلنامه مطالعات زنان ، تابستان و پاییز: 125-97.
 34. ریاحی، محمد اسماعیل (1381). جوگي هاي مازندران، فصلنامه مطالعات ملي، سال سوم، شماره 12: 158-139.

ساير مجلات علمي:
 1. ریاحی، محمد اسماعیل (1388). سرمایه اجتماعی و سلامتی: توصیف رابطه و تبیین ساز و کارها، فصلنامه توسعه انسانی، دوره سوم، شماره اول: 94-67.
 2. ریاحی، محمد اسماعیل (1386). بررسي عوامل اجتماعي- خانوادگي مرتبط با انتخاب رشته كارآموزي،كار و جامعه، شماره 84-83: 93-78.
 3. ریاحی، محمد اسماعیل (1379). بررسي جامعه شناختي رابطه متقابل كتابخانه و جامعه ، كتابداري ، دفتر سي و چهارم: 116-107
 4. ریاحی، محمد اسماعیل (1374). بررسي شاخصهاي كمي وكيفي كتابخانه هاي عمومي ايران وساير كشورهاي جهان، فصلنامه رهيافت ، شماره يازدهم: 103-96
 5. ریاحی، محمد اسماعیل (1374). مجلات علمي: مجراي ارتباط دانشمندان، فصلنامه رهيافت، شماره هشتم:19-10
 6. ریاحی، محمد اسماعیل (1374).  تاثير كيفيت وكارآيي كتابخانه هاي عمومي بر توسعه فرهنگي ، فصلنامه دانشگاه انقلاب (ويژه نامه هفته كتاب)، آبان ماه: 122-97
 7. ریاحی، محمد اسماعیل(1374). مسئله شناسي قانون مطبوعات، فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره 2: 47-40
 8. ریاحی، محمد اسماعیل (1373). كتابخانه هاي دانشگاهي در فرايند توسعه ، فصلنامه دانشگاه انقلاب (ويژه نامه هفته كتاب)، آذرماه: 109-93
 9. ریاحی، محمد اسماعیل (1372). بررسي تطبيقي شاخصهاي فرهنگي ايران وساير كشورهاي جهان ، مجله كلمه (ويژه نامه توسعه فرهنگي)، شماره 8-7: 45-38 
☼ مقالات ترجمه شده
1) ریاحی، محمد اسماعیل (1378). منبع فن آوري در توسعه، نويسنده اچ جي راش، فصلنامه رهيافت، شماره بيستم: 95-86
2) ریاحی، محمد اسماعیل (1376). آينده اروپا درزمينه علم، فن آوري وجامعه، نويسنده ريكاردو پترلا، فصلنامه رهيافت، شماره شانزدهم: 98-82
3) ریاحی، محمد اسماعیل (1375). جهان علم وجهان اسلام، نويسنده شاپور اعتماد، فصلنامه رهيافت، شماره چهاردهم: 31-24
4) ریاحی، محمد اسماعیل (1374). علم ، تكنولوژي ومطالعات آينده، نويسنده ايان ميلز، فصلنامه رهيافت، شماره نهم: 24-16.
5) ریاحی، محمد اسماعیل (1374). شاخصهاي علم سنجي ، نويسنده تيبور براون و همكاران، فصلنامه رهيافت ، شماره هشتم: 80-70
 
 
 
☼ مقالات ارایه یا چاپ شده در همايشهاي علمي
 1. ریاحی، محمد اسماعیل و اکبرپور، فاطمه (1393). تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان شاغل با تاکید بر نظریه نقش، سومین همایش ملی آسیب های زنان و خانواده، بابلسر، اردیبهشت 1393 (ارایه سخنرانی)
 2. ریاحی، محمد اسماعیل؛ اسکندری، سمانه؛ و رستمیان، آفاق (1393). بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه ای با میزان اعتماد به خانواده در میان دانشجویان، سومین همایش ملی آسیب های زنان و خانواده، بابلسر، اردیبهشت 1393 (ارایه پوستر)
 3. ریاحی، محمد اسماعیل و دارایی زاده، علی (1392). مدرنیته، سبک زندگی جوانان ایرانی و آسیب های فراروی آن، کنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، شیراز، مرداد 1392 (ارایه سخنرانی)
 4. ریاحی، محمد اسماعیل و رضوانی، مهدیه (1392). بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار منطقه 11 شهر تهران)؛ نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، دانشگاه یزد، اردیبهشت 1392 (ارایه به صورت پوستر)
 5. ریاحی، محمد اسماعیل و اکبرپور، فاطمه (1391). معرفی پیوستار پیشگیری به عنوان مدلی جامع نگر و کاربردی جهت پیشگیری از خشونت و جرم؛ همایش ملی پیشگیری از جرايم و آسيب هاي اجتماعي، بابلسر اسفند 1391 (ارایه سخنرانی)
 6. ریاحی، محمد اسماعیل و زارع زاده مهریزی، الهام (1391). بررسی پیامدهای اجتماعی- روانی ناباروری در بین مراجعین به مرکز ناباروری شهر یزد؛ اولین همایش ملی بهداشت باروری و ناباروری، اصفهان، مهر 1391 (ارایه سخنرانی)
 7. ریاحی، محمد اسماعیل و حیدری، حمید (1390). بینشی جامعه شناختی از مطالعات سوانح ترافیکی در ایران؛ دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، زنجان اسفند 1390 (ارایه سخنرانی)
 8. ریاحی، محمد اسماعیل (1390). میزان گرایش به عرفانهای نوظهور در بین جوانان همایش ملی دین، دانشگاه  و علوم انسانی بابلسر اسفند1390 (ارایه سخنرانی)
 9. ریاحی، محمد اسماعیل، و عبدالله پور، مقبوله (1388). بررسی میزان گرایش به خرافات و عوامل اجتماعی- روانی مرتبط با آن در بین مردان و زنان ساکن شهر قائمشهر، همایش سراسری طرح مسائل اجتماعی استان مازندران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 20 آبان ماه، (ارایه سخنرانی).
 10. ریاحی، محمد اسماعیل (1388). ضرورت به كارگيري مدل اجتماعي بيماري جهت بررسي تجربيات افراد مبتلا به تالاسمي، همايش سراسري تالاسمي؛ فرصتها و چالشها، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ارديبهشت ماه، (ارایه سخنرانی).
 11. ریاحی، محمد اسماعیل (1387). بررسی میزان رضایتمندی همسران شاهد استان مازندران از خدمات بنیاد شهید و ارتباط آن با میزان استرس؛ مجموعه مقالات همایش ایثار و شهادت: چالشهای پیش رو، دانشگاه مازندران، اسفند ماه، (ارایه سخنرانی).
 12. ریاحی، محمد اسماعیل (1387). بررسی رابطه بین میزان رضایت همسران شاهد از زندگی و میزان ابتلاء آنان به اختلالات روان تنی؛ خلاصه مقالات همایش ایثار و شهادت، دانشگاه اصفهان، اسفند ماه.
 13. ریاحی، محمد اسماعیل، و عسگری، علی (1386). بررسي نقش سرمايه اجتماعي در سلامت؛ مجموعه خلاصه مقالات اولين همايش ملي علوم انساني و سلامت؛ مركز تحقيقات علوم انساني سلامت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان،آذرماه.
 14. ریاحی، محمد اسماعیل (1386).  توصيف رابطه بين سرمايه اجتماعي با سلامتي و تبيين سازوكارهاي تاثيرگذار، مجموعه خلاصه مقالات همايش سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، و مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني؛ تهران، ارديبهشت ماه
 15. ریاحی، محمد اسماعیل (1385).  بررسي تفاوتهاي جنسيتي درفعاليتهاي ورزشي دانشجويان دانشگاه مازندران، مجموعه چكيده مقالات همايش تربيت بدني و ورزش استان مازندران، چالشها و فرصتها؛ دانشگاه مازندران، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي؛ بابلسر، آذر ماه، (ارایه سخنرانی)
 16. ریاحی، محمد اسماعیل (1385). بررسي ابعاد و پيامدهاي اجتماعي- بهداشتي سالمندي در ايران، مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي سالمندي و سلامت؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل و دانشگاه علوم پزشكي بابل، بابل،آبان ماه، (ارایه سخنرانی)
 17. ریاحی، محمد اسماعیل (1384).  بررسي عوامل اجتماعي وخانوادگي موثر بر نگرش جنسيتي پسران و دختران جوان شهر ساري، مجموعه مقالات نخستين جشنواره توسعه شهرستان ساري، استانداري  مازندران  و فرمانداري شهرستان ساري، ساري، شهريور ماه، (ارایه سخنرانی)
 18. ریاحی، محمد اسماعیل (1384). بررسي عوامل خانوادگي واجتماعي مرتبط با انتخاب رشته كارآموزي در مراكزآموزش فني وحرفه اي استان مازندران، مجموعه مقالات دومين همايش ملي نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در تحولات اقتصادي اجتماعي، اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان مازندران، دانشكده فني دانشگاه مازندران، بابل، ارديبهشت ماه، (ارایه سخنرانی)
 19. ریاحی، محمداسماعیل(1383). بررسي تطبيقي تفاوتهاي جنسيتي در عادات غذايي دانشجويان ايراني و هندي، چكيده مقالات همايش سراسري زنان، مسائل فرهنگي اجتماعي وجهاني سازي، دانشگاه تهران، تهران، ارديبهشت ماه
 20. ریاحی، محمد اسماعیل (1382). بررسي موانع اجتماعي- فرهنگي اشتغال زنان ، مجموعه مقالات همايش موانع حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي اقتصادي، دانشگاه مازندران ، بابلسر، آذر ماه، (ارایه سخنرانی)
 21. ریاحی، محمد اسماعیل (1377). بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي موثر بركاهش ميزان ازدواج جوانان در ايران، مجموعه مقالات همايش جوان و جامعه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر ، اسفند ماه، (ارایه سخنرانی)
 22. ریاحی، محمد اسماعیل (1377).  بررسي مشكلات آموزش علوم اجتماعي در دانشگاههاي ايران با تاكيد بر برنامه هاي آموزشي، مجموعه مقالات همايش آموزش علوم اجتماعي در ايران، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، تهران، ارديبهشت ماه، (ارایه سخنرانی)
 23. ریاحی، محمد اسماعیل (1372). بررسي تطبيقي شاخص هاي فرهنگي ايران و ساير كشورهاي جهان، مجموعه مقالات اولين سمينار فرهنگ وتوسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، مهر ماه، (ارایه سخنرانی)
 
طرحهاي پژوهشي اجرا شده
 1. ریاحی، محمد اسماعیل (1393). آسیب شناسی فرهنگ کار در استان مازندران و نگرش مردم به آن، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، ساری.
 2. ریاحی، محمد اسماعیل (1393). بررسی نگرش قضات شهر تهران نسبت به قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، پژوهشکده جزا و جرم شناسی قوه قضائیه، تهران.
3) ریاحی، محمد اسماعیل (1392). بررسی نگرش دانشجویان موسسه غیر انتفاعی تمیشان بهشهر نسبت به موسسه و میزان رضایتمندی از آن، موسسه غیر دولتی-غیر انتفاعی تمیشان، بهشهر.
4) ریاحی، محمد اسماعیل (1390). بررسي ميزان مهارت هاي پيش از ازدواج و راههاي افزايش آن در بين دختران شاهد و ايثارگر استان مازندران ، بنياد شهيد و امور ايثارگران، ساری.
5) ریاحی، محمد اسماعیل (1386). بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر بر ميزان شيوع اختلالات روان تني در بين همسران شاهد استان مازندران، بنياد شهيد و امور ايثارگران، ساری.
6) ریاحی، محمد اسماعیل (1383). بررسي عوامل اجتماعي وخانوادگي مرتبط با انتخاب رشته هاي كار آموزي در مراكز آموزش فني وحرفه اي استان مازندران، اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان مازندران، ساری.
7) ریاحی، محمد اسماعیل (1376). بررسي جامعه شناختي ميزان برنامه ريزي زنان متاهل استان مازندران در انجام فعاليتهاي خانه داري، كميسيون امور بانوان، استانداري مازندران، ساری.
8) ریاحی، محمد اسماعیل (1375). بررسي جامعه شناختي مناطق جرم خيزاجتماعي استان مازندران، دفترا جتماعي و انتخابات، استانداري مازندران، ساري.
9) ریاحی، محمد اسماعیل (1374).  بررسي سن ازدواج در استان مازندران طي سالهاي 1355، 1365، و1370، دفتر اجتماعي و انتخابات، استانداري مازندران، ساري.
10) ریاحی، محمد اسماعیل (1371). بررسي وضعيت اطلاع رساني در ايران، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي وتوسعه، تهران.