دکتر محمود شارع پور

عنوان مقاله نام نشریه یا ناشرتاریخ انتشار
آزمون تجربی نظریه خود مقوله بندی فصلنامه علوم اجتماعی ـ دانشگاه علامه طباطبایی1377
Self-categorization and ingroup formationThe Journal of social Psychology-USA1999
Gender role stereotype among Iranian adolescentsThe Journal of social Psychology-USA2005
نوعدوستی: مکانیسمی برای تقدم مصالح جمعی مجموعه مقالات همایش1378
جامعه پذیری سیاسی فصلنامه فرهنگ عمومی1378
شبیه سازی ساختاری و فرهنگی کودکان مهاجر ایرانی مجموعه مقالات همایش1379
نقد کتاب پایان نظم کتاب ماه علوم اجتماعی1379
فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن مجله انجمن جامعه شناسی ایران1380
دیدگاههای نظری تعاملات فرهنگی  در مهاجرت‌های بین‌المللی مجله گفتگو1380
مدل سازی معادله ساختاری فصلنامه علوم اجتماعی1380
سنجش شایستگی های کانونی دانشجویان نامه علوم اجتماعی1380
روند جهانی جامعه شناسی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی1380
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی نامه علوم اجتماعی1381
رابطه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با تغییرات اجتماعی و اقتصادی در کشورهای منتخب جهان چکیده و مجموعه مقالات- سازمان آموزش فنی و حرفه ای1383
نظریه های جامعه شناختی روابط گروه های قومی مجموعه مقالات – وزارت کشور1383
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران1384
تاثیر ویژگی های فضای شهری بر پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی مجموعه مقالات همایش ارتقای امنیت اجتماعی- گرگان مهر 1386
توهم اجتماعی در تجلیل از ایثارگران: تجربه جهانی مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی فرهنگ ایثار و شهادت- با بلسرمهر 1386
نقش شبکه های اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی فصلنامه تعلیم و تربیت پاییز 1386
کارکردهای انجمن های علمی دانشجویی مجله مطالعات اجتماعی ایران تابستان 1385
رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشورفصلنامه رفاه اجتماعی پاییز 1386
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت  ورزشی مجله حرکت پاییز 1387
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدارای اجتماعی و تاثیر آن بر نظارت اجتماعی مجموعه مقالات همایش نظارت همگان یبهمن 1386
بررسی شاخص های کیفیت در آموزش عالی مجله آموزش عالی ایران1387
سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری نوجوانان پژوهش زنان تابستان 1387
بررسی میزان حمایت اجتماعی ناشی از شبکه های اجتماعی در بین فرزندان شاهد مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه های ..اسفند 1387
روند جهانی در سنجش سرمایه اجتماعی: اثرپذیری از حوزه سیاستگذاری اجتماعی مجموعه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران1387
بررسی نقش برنامه درسی پنهان در ایجاد نگرش (مشترک نفر دوم با دکتر ایزدی)مطالعات ملی1388
نقش رسانه در بازتولید هژمونی مردانه در ورزش فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات بهار 88
گونه شناسی مدارا و سنجش آن در بین دانشجویان- فصلنامه تحقیقات فرهنگی زمستان 88
پزشکی شدن مسائل اجتماعی به عنوان یک مساله اجتماعی مجموعه مقالات همایش مسائل اجتماعی استان مازندران آبان 88
تاثیر سبک زندگی بر خطر تصادف در میان جوانان شهر تهران- فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات پاییز 1388
معرفی چهارچوب نظری جدید برای مطالعه زندگی افراد مبتلا به تالاسمی مجموعه مقالات همایش سراسری تالاسمی زمستان 88
تحلیل جنسیتی تصادف پژوهش زنان تابستان 1389
- رابطه عضویت در انجمن های داوطلبانه با میزان اعتماد اجتماعی فصلنامه رفاه اجتماعی پاییز 1389
- بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان مجله انجمن جامعه شناسی بهار 1388
بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی مجله جامعه شناسی کاربردی- اصفهان1388
روند جهانی در سنجش سرمایه اجتماعی فرایند مدیریت و توسعه1387
تفاوت های جنسیتی در هویت ملی و قومی بختیاری ها فصلنامه توسعه انسانی پاییز 1388
آموزش جامعه شناسی و بینش جامعه شناختی دانشنامه علوم اجتماعی بهار 1389
باشگاه فوتبال و توسعه پایدار شهرمجموعه مقالات همایش ملی شهر،شورا ، توسعه بهار 1390
بررسی رابطه انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان مجله مطالعات اجتماعی ایران پاییز 1389
سنجش نابرابری در سرمایه اجتماعی با استفاده از تکنیک های ژنراتورمجله تحلیل اجتماعی تابستان1390
سنجش تمایز سرمایه اجتماعی جوانان با محوریت مشارکت ورزشی جامعه شناسی مطالعات جوانان تابستان 1390
Explaining Trust: Society-centered approach versus institutional-centered modelCulture and Society in the Middle EastWinter 2011
چالش های آموزش علوم اجتماعی در ایران جامعه شناسی آموزش و پرورش پاییز و زمستان 90
بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان شهر مسجد سلیمان فصلنامه توسعه انسانی زمستان 1390
مطالعه بین کشوری اعتماد: جامعه محوری در مقابل نهادمحوری مجله جامعه شناسی ایران زمستان 1391
تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به حجاب فصلنامه تحقیقات فرهنگی پاییز 1391
بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی فصلنامه توسعه اجتماعی- اهوازتابستان 1391
بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان جامعه شناسی مطالعات جوانان- بابل زمستان 91
غفلت از رویکردهای جامعه شناختی در نظام آموزش و پرورش- کتاب ماه علوم اجتماعی- مهر 1392
بازنمایی مولفه های هویت ملی در کتب فارسی دوره ی ابتدایی-فصلنامه خانواده و پژوهش- پاییز 1391
بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه ..-پژوهشهای جامعه شناسی معاصر- زمستان 1392
تبیین رفتارهای وندالیستی از دیدگاه نظریه های آنومی-فشار -مجله مطالعات اجتماعی انجمن جامعه شناسی- زمسیتان 1392
بررسی تاثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر ...-مطالعات توسعه ی اجتماعی-فرهنگی- بهار 1392
بررسی بین کشوری عوامل موثر بر شکل گیری اعتماد به نهادهای رسمی-فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی- زمستان 1392

A study about the impact of sport participation on social capital among students of University of MazandaranInternational Journal of Liberal Arts and Social Science, Vol.2, No.1January 2014
Gender and realization of women's right to the city in TehranAsian Journal of Social Science (ISI- 2015.
امنیت و جنسیت در فضاهای شهری: مطالعه کیفی حق زنان به شهر-فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی- بهار 1393
غفلت نظام آموزشی از رویکرد جامعه شناختی-رشد آموزش علوم اجتماعی- پاییز 1393
بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر سلامت روان-مجله مسائل اجتماعی ایران- تابستان 1393
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوع دوستی در شهر تهران-مجله علمی-پژوهشی امداد و نجات- 1393
جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریه لوفور در تهران -مجله انجمن جامعه شناسی- بهار 1393
بررسی تفاوت های جنسیتی در سطوح مختلف سرمایه اجتماعی-مطالعات توسعه ی اجتماعی-فرهنگی- تابستان 1393
جایگاه شهروندان تهرانی در نردبان آرنستاین: بررسی جنسیتی بعد مشارکتی حق به شهر- رفاه اجتماعی- اردیبهشت 1394
Kabiri, Saeid, Rahmati, Mehdi, & Sharepour, Mahmoud (2016) Instrumental and Hostile Aggression among the Fans of Padideh Soccer Club, Journal of Social Sciences & Humantities, Vol. 24 (3), 1007-1023
بررسی تاثیر طراحی فضای عمومی شهر بر نحوه ارتباطات افراد- دومین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی معماری و مهندسی شهرسازی- 28 مرداد 1395- دانشگاه شهید بهشتی
بررسی ویژگی های فضای عمومی شهری در ترویج تعاملات اجتماعی- دومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم- تیرماه 1395
تحلیلی جامعه شناختی از میزان آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری- فصلنامه علمی-پژوهشی توسعه اجتماعی- بهار 1395