سید مهدی متولیان متولد سال 1346

دکتری جامعه شناسی خانواده از دانشگاه پوترای مالزی (1392)

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

 

مقالات

 

Kalantar, J., Khedri, L., Nikbakht, A., & Motevaliyan, S. M. (2013). Effect of Psychological Hardiness Training on Mental Health of Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 3, 67-73.

Moradi, B., Mohd Hamdan Ahmad, Dokoushkani, F., Motevaliyan, S. M., Razali, A., & Fallahi, B. (2015). Individual Action and Social Interaction in the Built Environment: An Analytical View. The Social Sciences, 10 (7), 1696-1707.

Moradi1, B., Dokoushkani, F., Razali, A., Motevaliyan, S. M., & Fallahi, B. (2015). Associations between Dwelling Type, Environmental Aspects of Housing Welfare, and Residents' Sense of Insecurity in Bandar-Abbas, Iran. Asian Social Science; Vol. 11, No. 10, 202-211.

Motevaliyan, S. M., Siti Nor Yaacob, Rumaya Juhari, & Baratvand, M. (2014). Personality Traits and Severity of Wife Abuse among Iranian Women. Asian Social Science; Vol. 10, No. 7, 234-241.

Motevaliyan, S. M., Siti Nor Yaacob, Rumaya Juhari, Mariani Mansor, Dokoushkani, F., & Watson, P. J. (2016). Associations of Personality Traits and Childhood Insult Experience with Perceived Husbands' Psychological Aggression among Iranian Women. J Fam Viol. DOI 10.1007/s10896-016-9811-5, 1-12.

Motvaliyan, S. M., Moradi, S., SaIehi ShabIiz, M., & Hekmat, M. R. (2014). A Comparison between Parenting Style, Self Esteem and Scholar Achievement of Ahvaz Scientific-Applied University Students. ARPN Journal of Science and Technology, Vol. 4, No. 4 April 2014, 272-276.

 

.

همایش ها

عنوان همایش

برگزارکننده

عنوان مقاله

مکان

زمان

آسیب شناسی زن و خانواده

دانشگاه مازندران

نقش حمایت اجتماعی در میزان همسر آزاری جسمی

دانشکاه مازندران

3-2-1393

جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

نگرش جنسیتی و خشونت فیزیکی شوهر بر علیه زن در خانواده

دانشگاه تهران

22 خرداد 93

جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

تبیین محدودیت های خانواده در مراقبت از سالمند به روش تحلیل درون مایه ای

دانشگاه تهران

22 خرداد 93

جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

پیش بینی میزان خشونت روانی شوهر بر علیه زنان بوسیله نگرش جنسیتی زنان

دانشگاه تهران

25 دی  93

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

نقش دوستان و خانواده زن در کاهش خشونت روانی شوهر بر علیه همسر

تهران: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

15 خرداد 94

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

رابطه میزان برون گرایی زن با میزان توهین از سوي شوهر

تهران: مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

15 خرداد 94

همایش ملی آموزه های اسلامی، انسان معاصر  نظام خانواده

موسسه علمی فرهنگی قرآن و عترت

تاثیر توصیه های دینی بر کاهش میزان خشونت علیه زنان

ساری، جاده خزرآباد، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)

31 فروردین 1396