زهرا کریمی موغاری متولد سال 1335

دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی (1379)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران  (1373)

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران (1358)

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران از سال 1380

عرصه های پژوهش:

 بازار کار، از جمله فرصت ها و چالش های زنان در بازار کار

برخی از پژوهش ها:

تاثیر حضور کارگران افغان بر بازار کار ایران (1382)

نقش تسهیلات در اشتغال ؛ مطالعه ی موردی  تعاونی های زنان در استان مازندران (1383)

تجارت جهانی و تحول نیروی کار در صنعت فرش دستباف ایران (1384)

تامین مالی برنامه های تضمین اشتغال از طریق صندوق ذخیره ی ارزی (1386)

حداقل مزد و اشتغال غیر رسمی در ایران (1387)

تحولات اشتغال غیر رسمی در ایران (1388)

 

کتاب ها:

تالیف:

 "نگاهی به اقتصاد ایران" منتشره از سوی دانشگاه مازندران (1394)

ترجمه:

"موانع نهادی توسعه ی اقتصادی" منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس (1385)

"سرمایه داری شایسته"  منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس (1392)

"نهادها و توسعه"  منتشره از سوی دانشگاه مازندران (1392)

"اشتغال عمومی به مثابه تور حمایتی"، از سوی اداره کار و تامین اجتماعی (1394)

- مقالات تدوين شده )
1371    “ موانع توسعه اقتصادي در ايران  “، كتاب توسعه .
1373   “ مهاجرت از مناطق روستايي و تاثير آن بر بازار كار ايران  “ و  “ سطح سواد نيروي كار ايران“ ، مجله هماهنگ ، ارگان آموزش فني و حرفه اي .

  1.  “ برآورد وضعيت عرضه و تقاضاي نيروي كار در ايران  “  مجله ايران فردا .
1378     “ وضعيت اقتصادي ايران  “ به زبان اسپرانتو ،  ماهنامه Monato.
  1.  “ نهادهاي بازاركارايران و هزينه هاي مبادله  ، فروردین “ ،  اطلاعات سياسي اقتصادي.
  2.   “سهم زنان در بازار كار ايران“ ، شهريور ، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 180-179، ص 219-208.
1383     " حضور  كارگران افغاني در بازار كارايران " ، پژوهشنامه اقتصادي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، بهار . 
  1.  " تاثير جنگ امريكا در عراق بر اقتصاد ايران " ، به زبان اسپرانتو ، ماهنامه Monato  ، فوريه.
1385     "علل عدم موفقيت سياست هاي اشتغال در ايران"،  اطلاعات سياسي اقتصادي ، شماره 232-231، ص 281-270.
1386     " پایبندی به سند چشم انداز و تاثیر آن بر سرمایه اجتماعی "،  اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 240-239،  ص 163-148.
1386     " نقش مهاجرین افغان در بازار کار ایران" ، مجله ی اقتصادی ایران - دانشگاه تهران ، جلد 13، شماره 2، ص 84-57.
1387    " تاثیر تجارت جهانی بر اشتغال در بخش کاربر ایران؛ مطالعه ی موردی قالی بافان "،  مجله ی اقتصادی ایران - دانشگاه تهران ، جلد 3، شماره 22، ص 8 6-41.
 
1390    " نقش آزاد سازی تجاری بر نابرابری جنسیتی در ایران؛ مطالعه ی مورد زنان قالی باف"، اشتغال پنهان،  رکسانا بهرامی تاشی و هادی صالحی اصفهانی (ویراستار)، انتشارات دانشگاه سیراکیوس، نیویورک .
 
1390      زهرا کریمی – سحر عباس پور "مقایسه ی شاخص های توسعه ی انسانی ایران و ترکیه از 1990 تا 2009"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 284، صص 109-96.
 
1390      زهرا کریمی – رحمان کشاورزی ، "توان اشتغال زایی بخش صنعت در ایران"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 285، ص271-250.
 
1391      " چالش اساسی در برنامه های توسعه ی بخش کشاورزی"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره287، ص 234-251.
 
1391      زهرا کریمی – اسماعیل ابونوری و هدی زبیری ، " بررسی نقش انسجام اجتماعی در توسعه ی اقتصادی"، برنامه ریزی و بودجه، شماره  151، ص  183-214.
1392      "نقش اعتبارات بانکی  در اشتغل زنان" مجله ی اقتصاد ایران ، جلد 17 ، شماره 2، ص 159-133  .
1392      " قانون حداقل مزد و اشتغال غیررسمی در ایران""،  اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 292،  ص 207-194.
 
1392      زهرا کریمی ، معصومه محمودیان "تاثیر شیوه انباشت سرمایه بر عملکرد نهادی و توسعه صنعتی: مطالعه موردی صنعت نساجی ایران و ترکیه" ، برنامه ریزی و بودجه،  شماره 123، ص  128-103.
1393      زهرا کریمی،  الهام جهان تیغ " عوامل موثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران"، مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، شماره 3 ، ص 140-115.
1393      زهرا کریمی، اسماعیل ابونوری، هدی زبیری " تحلیل فازی انسجام اجتماعی و رابطه آن با توسعه اقتصادی"، تحقیقات اقتصادی ، شماره 3، ص 646-621.
1393      "تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال زنان؛ مطالعه ی موردی تعاونی های زنان استان مازندران " سیاست گذاری و پیشرفت اقتصادی، شماره 4، ص 168-145.
1394      زهرا کریمی، رامتین بیدار " رفتار حداقل مزد و اشتغال جوانان دربازار کار ایران"،  فصلنامه ی اقتصاد کلان، شماره 19، ص 140-117.
1394      زهرا کریمی، آزاده خرمی مقدم " بررسي عملکرد اقتصادي ايران در عصر صفوي و مقايسه آن با اروپاي قرن 17 با رويکرد نهادي"،  مجله برنامه و بودجه، شماره 2، ص 180-143.
1394      زهرا کریمی، حسین اسدی، محمد تقی گیلک، نوراله اسدی " عوامل مؤثر بر ریسک اعتباري مشتریان بانکهاي تجاري (مطالعه موردي: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران)، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی، شماره 10، ص 234-205.
1395      زهرا کریمی، الهام جهان تیغ، سهند ابراهیمی "جایگاه زنان در بازار کار کشورهای درحال توسعه مسلمان و غیر مسلمان"، پژوهشنامه زنان، شماره 15.
1395      زهرا کریمی، جواد براتی "تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران؛ تحلیل شاخص ترکیبی چند بعدی"، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی،