اهداف:
- مسئله شناسي زنان با محوریت آموزش و اشتغال آنان در ايران
- پژوهش در حوزه زنان و خانواده
- كمك به گسترش و تعميق علم براساس نیازهای بازار کار و با توجه به ملاحظات جنسيتي
- ايجاد هماهنگي و ارتباط مستمر بين مراكز سياست گذاري در حوزه زنان با نظام آموزش عالي كشور
- تبيين وضعيت زنان ايراني و تحولات آینده
- نهادينه سازي فرهنگ پژوهش در حوزه هاي مختلف مطالعات زنان و انتشار نتايج حاصل از پژوهشها به منظور ارتقاء سطح دانش جامعه نسبت به مسائل آموزش و اشتغال زنان در ايران و جهان
- انجام مطالعات تطبيقي مربوط به زنان و خانواده، نقد و بررسي آرا و انديشه های مرتبط با حوزه¬ی آموزش و اشتغال زنان
- انجام فعاليت هاي لازم براي توسعه آموزش هاي مرتبط با امور زنان