دفتر مطالعات زنان دانشگاه مازندران در سال 1380 کار خود را آغاز کرد و با جلب مشارکت فعال اعضای هیات علمی ودانشجویان به برگزاری همایش ها و کارگاه ها، ونشست های تخصصی اقدام کرد. از سال  1381 این دفتر به گروه پژوهشی " آموزش و اشتغال زنان" تبدیل شد و با کسب موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، فعالیت های این گروه ابعاد گسترده تری به خود گرفت. 

 

با توجه به حضور فزاینده ی زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و گرایش آنان به حضور فعال در عرصه های اقتصادی ، چالش ها و فرصت های زنان در آموزش واشتغال از سوی بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. این گروه با ایجاد کتابخانه ی تخصصی ، زمینه ی مناسبی برای پژوهش در باره ی مسائل زنان فراهم آورده است.