اطلاعات تماس

  • نشانی مازندران - بابلسر - بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه مازندران -دانشکده علوم انسانی و اجتماعی - دفتر گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان

  • تلفن 35302625-011

  • دورنگار 35302625-011

  • پست الکترونیکی  womenstudies@umz.ac.ir